71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

 1. Administratorem Danych Osobowych na stronie internetowej: https://www.sobotajachira.pl (dalej Strona internetowa), jest SOBOTA JACHIRA Kancelaria Prawna sp.k. z siedzibą we Wrocławiu pod adresem: ul. Skarbowców 115/7, 53-025 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000866731, NIP: 8992888003.
 2. . Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) lub ustawy  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą oraz – jeżeli ma to zastosowanie – organ nadzorczy.
 3.  Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie 15 poniżej, a także zgłosić wnioski lub skierować zapytania czy skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: rodo@sobotajachira.pl lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny Administratora Danych Osobowych: SOBOTA JACHIRA Kancelaria Prawna sp.k ul. Skarbowców 115/7, 53-025 Wrocław. W treści należy w sposób wyraźny wskazać: dane osoby lub osób, których dotyczy wniosek lub zgłoszenie, zdarzenie, które jest powodem zgłoszenia, przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań, wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
 4. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są osoby, których dane dotyczą. Podanie danych wskazanych w niniejszym punkcie jest konieczne w przypadkach w nim określonych, w tym w szczególności w celu realizacji naszych usług prawnych lub odpowiedzi na Państwa pytania związane z naszymi usługami oraz umożliwienie kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub kontaktu telefonicznego. Przetwarzamy wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w niniejszym punkcie, tj.:
 5. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania lub zameldowania – gdy przekażą nam je Państwo w przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego dostępnego na naszej Stronie internetowej, jak również za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym,
 6.  NIP – Numer Identyfikacji Podatkowej pobieramy od przedsiębiorców oraz osób, które żądają wystawienia faktury i posiadają numer NIP,
 7. adres IP urządzenia lub identyfikator przeglądarki – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych), wykorzystywane są w celach technicznych oraz statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie),
 8.  ewentualnie inne dane mogą być pobierane w ramach prowadzenia określonych spraw lub mogą być podane przez Państwa za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego umożliwiającego wysyłkę dokumentów, dostępnego na naszej Stronie internetowej, poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym.
 9. Każdy z Państwa jako osoba korzystająca z naszej Strony internetowej ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie.
 10. Nasza Strona internetowa wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Państwa indywidualnych potrzeb. W związku z tym mogą Państwo zgodzić się na to, aby wpisane przez Państwa dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach naszej Strony internetowej bez potrzeby powtórnego ich wpisywania. Jeżeli natomiast nie zgadzają się Państwo na personalizowanie Strony internetowej, proponujemy wyłączenie obsługi plików Cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.
 11. Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w pkt.  5 powyżej. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na nas jako Administratora wynika ze szczególnych przepisów prawa, z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, (tj. przez okres przedawnienia roszczeń lub zakończenia właściwych postępowań, jeżeli w okresie przedawnienia zostały one wszczęte) lub gdy usługa, którą wykonujemy, ma charakter ciągły.
 12. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są:  art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy, której są Państwo stroną, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń do czasu ich przedawnienia lub do czasu zakończenia właściwych postępowań, jeśli zostały one wszczęte w tym okresie lub art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, gdy inne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych nie mają zastosowania.
 13. Dane osobowe nie są przez nas przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu przepisów RODO. W przypadku, gdyby dane osobowe były przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, zostaną Państwo o tym uprzednio poinformowani, a Administrator będzie stosować zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO.
 14. Żadnych danych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego, tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).
 15. W przypadku łącz umieszczonych na Stronie internetowej do kont Administratora w social media, takich jak:
 16. Facebook (Facebook, Messenger, Instagram) – dane dotyczące w szczególności IP lub identyfikatora przeglądarki internetowej, przetwarzane są na zasadach współadministracji z Facebook Ireland Ltd. z siedzibą pod adresem: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia,
 17. Google (kanał YouTube, Mapy) – dane dotyczące w szczególności IP lub identyfikatora przeglądarki internetowej, przetwarzane są na zasadach współadministracji z Google Ireland Ltd. z siedzibą pod adresem: 4 Barrow St, D04 E5W5, Dublin, Irlandia (Google Building Gordon House).

Jeżeli w przypadkach, o których mowa w niniejszym punkcie, miałoby miejsce przekazywanie danych osobowych do państw trzecich, odbywa się to na zasadach określonych w pkt. 10.

 1. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na naszą rzecz jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Bez powierzenia Państwa danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności w ramach Strony internetowej. Jako Administrator Danych Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania podmiotom świadczącym usługi hostingowe na rzecz naszej Strony internetowej, a także świadczącym na naszą rzecz inne usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania Strony internetowej. 
 2. Postanowienia niniejszej Polityki prywatności stosuje się w możliwym zakresie odpowiednio do wszystkich osób, z którymi pozostajemy w stosunkach prawnych i wobec których również jesteśmy Administratorem ich danych osobowych, w tym w szczególności w odniesieniu do naszych klientów lub kontrahentów.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.