71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

Posiadacze kredytów złotówkowych, podobnie jak frankowicze, mogą liczyć na całkowicie darmowy kredyt. Co istotne, w tym przypadku nie muszą już dłużej czekać na pierwsze rozstrzygnięcia w sprawach dotyczących oprocentowania zmiennego, bazującego na wskaźniku WIBOR, za sprawą przywilejów płynących z przepisów dotyczących kredytu darmowego. 

Masz jakieś pytania lub wątpliwości? 

Chciałbyś przeprowadzić darmową analizę swojej umowy kredytowej pod kątem skorzystania z sankcji kredytu darmowego? 

Szukasz pomocy w sprawie w której zostałeś pozwany przez bank? 

BEZPŁATNA ANALIZA

Sankcja kredytu darmowego – co to takiego?

Sankcja kredytu darmowego to uprawnienie kredytobiorcy (konsumenta) do rozliczenia swojej umowy kredytowej wyłącznie do kwoty  pożyczonego kapitału kredytu bez odsetek i innych kosztów okołokredytowych, w sytuacji jeśli kredytodawca (bank lub inna instytucja pożyczkowa) nie dopełnił ciążących na nim obowiązków ustawowych. Innymi słowy – kredytobiorca spłaca wyłącznie część kapitałową raty kredytu, bez odsetek. Jest to mechanizm mający na celu ochronę interesów konsumenta i zapobieganie nieuczciwym praktykom w sektorze kredytowym.  

Kredyt konsumencki – czyli jaki? 

Uprawnienia do skorzystania z sankcji kredytu darmowego są zarezerwowane dla posiadaczy kredytu konsumenckiego (pożyczki konsumenckiej). Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Co za tym idzie kredyt konsumencki to w myśl ustawy każdy kredyt zaciągnięty na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W myśl aktualnych przepisów, aby kredyt mógł zostać zakwalifikowany jako konsumencki kwota kredytu nie może przekraczać 255.550 zł. 

UWAGA! Przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się także umowę o kredyt niezabezpieczony hipoteką, który jest przeznaczony na remont domu albo lokalu mieszkalnego, w tym w wysokości wyższej niż 255.550 zł. Oznacza to, że taka umowa nie może być kredytem hipotecznym, natomiast jego wartość może przekroczyć kwotę 255.550 zł. 

Od 7 stycznia 2024 r. sankcję kredytu darmowego stosuje się także do umów o kredyt zawieranych z osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rolne. 

Jakie umowy uprawniają do skorzystania z sankcji kredytu darmowego? 

Za umowę o kredyt konsumencki uważa się w szczególności: 

 1. umowę pożyczki, 
 1. umowę kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego, 
 1. umowę o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, 
 1. umowę, na mocy której świadczenie pieniężne konsumenta ma zostać spełnione później niż świadczenie kredytodawcy, 
 1. umowę, na mocy której kredytodawca zobowiązany jest do zaciągnięcia zobowiązania wobec osoby trzeciej, a konsument – do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia,
 1. umowę leasingu i najmu, jeżeli umowa odrębna od tych umów przewiduje obowiązek nabycia przedmiotu umowy, uzależniając go od żądania kredytodawcy. 

Jakie umowy nie kwalifikują się do skorzystania z sankcji kredytu darmowego? 

W myśl aktualnych przepisów z sankcji kredytu darmowego nie będą mogły skorzystać osoby posiadające: 

 1. umowę kredytu hipotecznego; 
 1. umowę o świadczenie usług maklerskich; 
 1. umowę leasingu, o ile umowa nie przewiduje zobowiązania się leasingobiorcy do nabycia jej przedmiotu;  
 1. umowę, w przypadku której konsument nie płaci oprocentowania oraz nie ponosi innych kosztów związanych z ich udzieleniem i spłatą; 
 1. umowę kredytu wynikającą z ugody sądowej i ugody będącej wynikiem postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich;  
 1. umowę kredytu udzielonego pracownikom zatrudnionym u danego pracodawcy w ramach działalności dodatkowej – na preferencyjnych zasadach lub całkowicie bez oprocentowania;  
 1. umowę odwróconego kredytu hipotecznego; 
 1. umowę konsumenckiej pożyczki lombardowej. 

Jakie naruszenia uprawniają do skorzystania z sankcji kredytu darmowego? 

Podstawą prawną sankcji kredytu darmowego jest art. 45 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Zgodnie z jego treścią o uprawnieniu do skorzystania decyduje naruszenie przez kredytodawcę choć jednego z ustawowych obowiązków wskazanych w tej ustawie. Wymogi te dotyczą: 

 1. spełnienia obowiązku informacyjnego przez kredytodawcę względem konsumenta przed podpisaniem umowy kredytowej; 
 1. kwestii formalnych dotyczących elementów jakie powinna zawierać umowa kredytowa. 

W tym miejscu warto podkreślić, że ustawowym naruszeniem będzie zarówno nieprzekazanie, jak i błędne przekazanie informacji dotyczących umowy kredytowej.   

Przykłady takich naruszeń mogą być proste, od błędnego wskazania danych kredytodawcy, po brak wskazania rodzaju kredytu, okresu obowiązywania umowy, a także przedstawienia w nieprawidłowy sposób całkowitej kwoty kredytu. Naruszenia mogą być również bardziej złożone, takie jak przedstawienie w nieprecyzyjny sposób stopy oprocentowania, a także warunków i procedury zmiany tej stopy oprocentowania, brak wskazania prawidłowej wartości rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania. Istotnym naruszeniem będzie również przekroczenie maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu. Pozostałe przypadki naruszeń szczegółowo precyzuje ustawa. 

Co istotne, dla skorzystania z sankcji kredytu darmowego wystarczającym będzie naruszenie choć jednego z powyższych ustawowych wymogów. Skutkiem będzie możliwość zwrotu kwoty kapitału kredytu bez odsetek i dodatkowych opłat.  

Czy jest jakiś termin na skorzystanie z sankcji kredytu darmowego? 

Zgodnie z przepisami ustawy o kredycie konsumenckim, skorzystanie z sankcji kredytu darmowego jest ograniczone ustawowym terminem. Warto się pospieszyć, ponieważ uprawnienie to wygasa po upływie roku od momentu wykonania umowy. Oznacza to, że konsument ma rok od momentu wykonania umowy na złożenie stosownego oświadczenia do banku lub innej instytucji finansowej. Po tym terminie konsument traci możliwość odwołania się do sankcji kredytu darmowego. Jeśli konsument ureguluje swoje zobowiązania zgodnie z umową i złoży oświadczenie o korzystaniu z sankcji w ciągu roku od daty wykonania umowy, będzie miał prawo do zwrotu spłaconych odsetek oraz poniesionych kosztów kredytu. 

UWAGA! Wykonanie umowy, to nie tylko zamknięcie kredytu poprzez całkowitą spłatę, ale również wydanie stosownych dokumentów i zwolnienie zabezpieczeń. Jeśli kredyt został spłacony, a bank lub inna instytucja finansowa zwleka z wypełnieniem wszystkich obowiązków związanych z umową, np. ze zwolnieniem odpowiednich zabezpieczeń termin ten proporcjonalnie ulega wydłużeniu.  

Moja umowa zawiera błędy – co dalej? Czy mogę skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

W przypadku stwierdzenia ustawowych naruszeń w umowie kredytowej, kolejnym krokiem jest złożenie kredytodawcy pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego. Choć ustawodawca wprost tego nie wymaga, to warto w treści oświadczenia powołać stwierdzone w umowie uchybienia. Profesjonalne przygotowanie oświadczenia oraz przytoczenie w nim właściwych argumentów na poparcie zarzutów zgłaszanych przez konsumenta bez wątpienia ułatwia skorzystanie z sankcji kredytu darmowego. Już na tym etapie, pozwala uprawdopodobnić, że złożone w ten sposób oświadczenie zawiera solidne podstawy prawne, a nie jest wyłącznie próbą udaremnienia spłaty kredytu w pełnej wysokości. Dzięki temu, już na tym etapie bank lub inna instytucja finansowa może stwierdzić czy faktycznie doszło do naruszenia, a jeśli tak, zwrócić przysługującą kwotę roszczenia lub przedstawić propozycję polubownego rozwiązania sporu.  

Przedstawienie skonkretyzowanych naruszeń już w oświadczeniu o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego może również służyć w przypadku wypowiedzenia umowy kredytowej przez bank, jako odparcie roszczeń w zainicjowanym postępowaniu sądowym.  

Warto pamiętać, że oświadczenie o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego najlepiej dostarczyć osobiście do kredytodawcy (do najbliższej placówki bankowej) lub za pomocą poczty, każdorazowo pamiętając o uzyskaniu stosownego potwierdzenia złożenia pisma w placówce kredytodawcy.  

Złożyłem oświadczenie o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego do banku – czy mogę przestać spłacać kredyt? 

Sankcja kredytu darmowego powstaje z mocy prawa, a zatem bank lub inna instytucja finansowa winna respektować w ten sposób złożone oświadczenie, posiadające uzasadnione podstawy prawne. W praktyce mamy do czynienia z sytuacją w której bank lub inna właściwa instytucja finansowa przeprowadza kontrolę legalności złożonego oświadczenia w oparciu o argumenty zawarte w treści oświadczenia. Dzieje się tak, ponieważ samo wykorzystanie danego mechanizmu może być zastosowane w niewłaściwy sposób. Kredytodawca ma zatem prawo zweryfikować czy rzeczywiście doszło do naruszenia w zakresie przedstawionym w treści oświadczenia. Niestety tak jak w przypadku kredytów frankowych, pomimo solidnych podstaw do wystosowania tego rodzaju oświadczenia, banki oraz inne instytucje finansowe nie chcą uwzględnić w ten sposób złożonego oświadczenia, przez co spór musi przenieść się na salę sądową. Zaprzestanie spłaty kredytu na tym etapie, może rodzić poważne konsekwencje w postaci wypowiedzenia umowy kredytowej przez kredytodawcę, a ponadto sankcja kredytu darmowego nie uprawnia do całkowitego zaprzestania spłaty rat kapitałowo – odsetkowych, a ogranicza tę spłatę wyłącznie do wysokości raty kapitałowej. 

Po skutecznym złożeniu oświadczenia o skorzystania z sankcji kredytu darmowego konsument ma prawo zwrócić pozostałą kwotę zobowiązania w terminie i w sposób ustalony w umowie. W tym wypadku będą to raty równe, płatne co miesiąc.  

Natomiast, jeśli kredytodawca nie wskazał w umowie terminu spłaty kredytu, konsument zwraca kredyt w równych ratach, płatnych co miesiąc, w terminie: 

 1. pięciu lat – w przypadku kredytów konsumenckich do wysokości 80.000 zł; 
 1. dziesięciu lat – w przypadku kredytów konsumenckich powyżej 80.000 zł. 

Bank wypowiedział moją umowę kredytową – czy mogę skorzystać z sankcji kredytu darmowego? 

Jeśli bank (lub inna instytucja finansowa) wypowiedział Twoją umowę kredytową i zainicjował postępowanie w celu dochodzenia w ten sposób postawionych w stan wymagalności roszczeń, to oczywiście w toku postępowania możesz skutecznie bronić się składając oświadczenie o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego. W ten sposób złożone oświadczenie pozwala na oddalenie powództwa banku w całości lub choć w części przekraczającej kwotę kapitału kredytu.  

UWAGA! Sankcja kredytu darmowego nie dotyczy poniesionych kosztów windykacji.  

Uprawnienia wynikające z sankcji kredytu darmowego. 

Jeśli po analizie umowy kredytowej okaże się, że konsumentowi przysługuje uprawnienie wynikające z sankcji kredytu darmowego, istnieje kilka możliwości, które może podjąć: 

 1. Skierowanie do banku lub innej instytucji finansowej wezwania do zapłaty o zwrot odsetek i kosztów pozaodsetkowych: Konsument może złożyć wezwanie do zapłaty do instytucji finansowej, która udzieliła kredytu, o zwrot wszystkich odsetek i kosztów pozaodsetkowych, które dotychczas zostały zapłacone w związku z wykonywaniem umowy kredytowej, jeśli kredyt został już spłacony. 
 1. Kontynuacja spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów: Jeśli umowa kredytowa nadal obowiązuje, konsument będzie zobowiązany do spłaty kolejnych rat kapitału bez żadnych odsetek oraz kosztów pozaodsetkowych. To oznacza, że klient będzie spłacał jedynie kwotę kapitału kredytu. 
 1. Zwrot nadpłaty: Jeśli po zastosowaniu sankcji kredytu darmowego okaże się, że konsument przekazał bankowi więcej pieniędzy niż wynikało to z ustaleń umowy kredytowej, może ubiegać się o zwrot powstałej nadpłaty. 

Korzyści wynikające z zastosowania sankcji kredytu darmowego obejmują przede wszystkim: 

 1. Zwrot do instytucji finansowej wyłącznie kapitału kredytu, bez odsetek i innych kosztów dodatkowych związanych z kredytem. 
 1. Zdecydowane obniżenie wysokości raty kredytowej, co oznacza płacenie wyłącznie rat kapitałowych do końca okresu umowy. 
 1. Odzyskanie pełnej wartości odsetek, prowizji i innych kosztów kredytowych, które zostały już poniesione przez klienta. 
 1. Obniżenie salda zadłużenia na przyszłość poprzez umorzenie wszystkich odsetek i innych kosztów kredytowych do końca trwania umowy kredytowej. 
 1. Brak możliwości jednostronnego skrócenia przez kredytodawcę okresu trwania umowy kredytowej. 
 1. Brak możliwości wypowiedzenia umowy przez kredytodawcę z powodu skorzystania z sankcji kredytu darmowego przez klienta. 
 1. Brak wpływu na przyszłą ocenę zdolności kredytowej klienta. 

Przykład: 

 
Kredytobiorca zaciągnął kredyt w Banku Spółdzielczym, na kwotę 255.000 zł, w 2015 roku na okresu 10 lat. Całkowity koszt kredytu wskazany w umowie kredytowej to ok. 240.000 zł. Całkowita kwota do zapłaty na moment podpisania umowy kredytowej to ok. 495.000 zł. 

Do marca 2024 r. klient spłacił ok. 139.000 zł w tym ok. 95.000 zł samych odsetek oraz 5.000 zł kredytowanej prowizji. Na skutek zastosowania Sankcji Kredytu Darmowego klient odzyska od banku łącznie 100.000 zł. Dodatkowo saldo zadłużenia obniży się o co najmniej 240.000 zł. Korzyść ta będzie znacznie wyższa, ponieważ od tego momentu będzie spłacał jedynie ratę kapitałową, bez żadnych dodatkowych odsetek lub opłat związanych z kredytem.  

Jak możesz skorzystać z darmowego kredytu? 

 1. Dostarcz nam dokumenty kredytowe:  
 • kopię umowy kredytowej lub pożyczki,  
 • regulamin kredytu lub pożyczki,  
 • aneksy do umowy (o ile zostały podpisane),  
 • harmonogram spłat kredytu,  
 • formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego,  

na adres:

analizy@sobotajachira.pl

 1. Bezpłatna analiza. 

Bezpłatnie przeanalizujemy dla Ciebie przesłane dokumenty i prześlemy Ci ofertę współpracy. 

 1. Podjęcie współpracy. 

Od tego momentu nie musisz martwić się o samodzielne prowadzenie sprawy, po zawarciu umowy reprezentujemy Cię zarówno na etapie złożenia stosownego oświadczenia do banku lub innej właściwej instytucji finansowej, a także będziemy reprezentować Cię na etapie postępowania sądowego.   

Sankcja kredytu darmowego – FAQ

 1. Jaki jest koszt podjęcia współpracy z Kancelarią? 

Oferta naszej Kancelarii jest przygotowywana w sposób indywidualny dla każdego Klienta. Wysokość honorarium jest uzależniona od zakresu dochodzonych roszczeń, ustalanych każdorazowo w toku analizy dokumentacji kredytowej.  

 1. Jak długo trwa postępowanie sądowe w sprawie sankcji kredytu darmowego? 

Z naszego doświadczenia wynika, że średnio tego rodzaju sprawy trwają od 12 do 24 miesięcy. Niemniej, od tej zasady zdarzają się odstępstwa wynikające z liczby spraw wpływających do danego sądu, a także spraw w referacie sędziego rozpoznającego sprawę. W tym czasie nasi Klienci mogą liczyć na kompleksową opiekę prawną, niezależnie od terminu zakończenia sprawy.  

 1. Z jakimi kosztami musisz się liczyć inicjując sprawę sądową? 

Koszty związane z prowadzeniem sprawy wyglądają następująco: 

 1. opłata sądowa od wniesienia pozwu płatna do sądu, w zależności od wartości przedmiotu sporu – kwota nie większa niż 1.000 zł; 
 1. opłata skarbowa od pełnomocnictwa płatna do urzędu gminy – 17 zł; 
 1. ewentualna zaliczka na czynności biegłego w trakcie postępowania (zwykle w przedziale 2.000 zł – 4.000 zł); 
 1. ewentualna opłata sądowa od wniesienia apelacji (jedynie w razie konieczności złożenia apelacji od niekorzystnego wyroku sądu pierwszej instancji) – do 1.000 zł. 

W przypadku wygranej powyższe koszty są zwracane przez bank (inną instytucją finansową) na rzecz kredytobiorcy. 

 1. Czy Kancelaria pomoże mi wyegzekwować swoje należności po zakończeniu postępowania? 

Po uzyskaniu prawomocnego wyroku, nigdy nie pozostawiamy naszych Klientów samych w dalszych działaniach. Kancelaria działa również po wydaniu wyroku celem jego ostatecznego wykonania, w tym nawet w postępowaniu egzekucyjnym. 

 1. Zostałem pozwany przez bank czy Kancelaria może mi pomóc? 

Reprezentujemy naszych Klientów również w sprawach zainicjowanych przez banki lub inne instytucje finansowe. Skutecznie podnosimy zarzuty, które umożliwiają obronę praw konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi.   

 1. Posiadam umowę kredytową zawartą między 19 września 2002 r., a  
  18 grudnia 2011 r. – czy mogę skorzystać z sankcji kredytu darmowego? 

W przypadku umów zawartych między 19 września 2002 r., a  
18 grudnia 2011 r. kredytobiorca obecnie może skorzystać z sankcji kredytu darmowego, jeśli umowa spełnia następujące warunki: 

– kwota kredytu nie przekracza 80.000 zł albo równowartości tej kwoty w innej walucie niż waluta polska; 

– kredytobiorca posiada status konsumenta, tj. umowa została zawarta z osobą fizyczną, a jej cel nie jest związany z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 

– kredyt nie jest kredytem darmowym, na mocy postanowień którego konsument nie jest zobowiązany do zapłaty oprocentowania ani innych kosztów związanych z udzieleniem lub spłatą kredytu konsumenckiego; 

– kredytobiorca nie posiada zaległości w spłacie kredytu utrzymujących się przez okres co najmniej trzech miesięcy; 

– umowa kredytu konsumenckiego nie dotyczy odpłatnego korzystania z rzeczy lub praw, jeżeli umowa nie przewiduje przejścia własności rzeczy lub praw na konsumenta. 

 1. Czy umowa o kredyt hipoteczny kwalifikuje się do skorzystania z sankcji kredytu darmowego? 

W myśl obecnych regulacji sankcja kredytu darmowego nie obejmuje umowy kredytu hipotecznego. Sankcję taką stosowano do umów kredytu oraz pożyczki pieniężnej z zabezpieczeniem hipotecznym, które zawarto w okresie między 18.12.2011 r. a 21.07.2017 r. Ograniczała się ona do odsetek oraz innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy za okres czterech lat poprzedzających dzień złożenia oświadczenia przez konsumenta, zgodnie z treścią art. 46 u.k.k. obowiązującego do dnia 21.07.2017 r.  

Obecnie nadal można skorzystać z sankcji kredytu darmowego w zakresie umów kredytu oraz pożyczki pieniężnej z zabezpieczeniem hipotecznym zawartych między 18.12.2011 r. a 21.07.2017 r., niemniej takie roszczenie będzie obejmować kwotę odsetek i innych kosztów okołokredytowych jedynie za okres czterech lat poprzedzających dzień złożenia oświadczenia przez konsumenta do banku lub innej instytucji finansowej. 

Masz jakieś pytania lub wątpliwości? 

Chciałbyś przeprowadzić darmową analizę swojej umowy kredytowej pod kątem skorzystania z sankcji kredytu darmowego? 

Szukasz pomocy w sprawie w której zostałeś pozwany przez bank? 

Kontakt: 

Numer telefonu: +48  71 737 37 22 

Adres e-mail:

analizy@sobotajachira.pl