71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

NAJBARDZIEJ DOTKNIĘTE BRANŻE


Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadzono ograniczenia oraz zakazy prowadzenia niektórych działalności gospodarczych. Wprowadzone sankcje dotknęły m.in.:

 • Baseny, aquaparki i siłownie
 • Hotele i miejsca noclegowe
 • Restauracje oraz działalności gastronomiczne
 • Kina i centra kultury
 • dyskoteki i kluby nocne
 • organizatorów wydarzeń sportowych
 • kasyna
 • zakłady fryzjerskie, salony tatuażu i piercingu
 • przewoźników
 • wesołe miasteczka, centra rozrywki i rekreacji
 • centra handlowe
 • agencje reklamowe
 • pozostałe branże

POZEW GRUPOWY PRZEDSIĘBIORCÓW – SKUTEK WPROWADZONYCH RESTRYKCJI


Efektem wprowadzonych restrykcji stał się drastyczny spadek dochodów wielu przedsiębiorców. Powiększająca się strata spowodowała, że wielu z nich albo nie wróci już do prowadzenia swoich firm w ogóle, albo będzie musiała istotnie zmniejszyć skalę prowadzonych przedsiębiorstw. Duża część z przedsiębiorców otrzymała nieproporcjonalną do rozmiarów poniesionej szkody pomoc ze strony państwa, a spora grupa dodatkowo nie otrzymała żadnej pomocy. Dotyczy to zarówno firm z wieloletnim doświadczeniem, jak również początkujących i dobrze rokujących podmiotów, która z dnia na dzień musiały przeorganizować strefę swojej działalności gospodarczej.

MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA ODSZKODOWANIA OD SKARBU PAŃSTWA


W ocenie naszej Kancelarii nałożone przez Radę Ministrów restrykcje nie zostały wprowadzone zgodnie z polskim prawem konstytucyjnym. Zgodnie z art. 31 ust. 1 Konstytucji RP:
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

Ponadto, w myśl art. 22 ust. 3 Konstytucji RP Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Jedyne ograniczenia tego rodzaju mogłyby być wprowadzane drogą ustawy w związku z wprowadzeniem stanu klęski żywiołowej (art. 233 ust. 3 Konstytucji RP). Ze względu na naruszenie powyższych zasad, w ocenie naszej Kancelarii na podstawie art. 417 oraz 417 1 kodeksu cywilnego jak najbardziej uzasadnionym jest dochodzenie odszkodowania od Skarbu Państwa przez przedsiębiorców, którzy z powodu restrykcji ponieśli szkodę oraz utracili swoje korzyści.

Z tych względów Kancelaria utworzyła zespół ekspercki powołany do przygotowania pozwu grupowego oraz reprezentacji tych przedsiębiorców, którzy zamierzają uzyskać odszkodowanie od Skarbu Państwa w związku z bezprawnie wprowadzonymi restrykcjami. Jednocześnie intencją naszej Kancelarii nie jest negowanie istnienia wirusa COVID-19, jego negatywnych skutków zdrowotnych, ani również kwestionowanie słuszności programu szczepiennego oraz szeregu negatywnych skutków obecnej pandemii. Stoimy jedynie na stanowisku, że działania podejmowane przez władze państwa polskiego powinny opierać się na zasadzie legalizmu i respektować powszechnie obowiązujący porządek prawny. Zwłaszcza biorąc pod uwagę skutki błędnie skoordynowanych działań w stosunku do grupy obywateli, którzy mają istotny wpływ na stan gospodarki.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO BEZPŁATNEJ ANALIZY


W przypadku spółek prawa handlowego, prosimy o przygotowanie:

1) bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2018, 2019 oraz 2020, ewentualnie także zestawienie zmian w kapitale zakładowym (jeśli takie zmiany były w tym okresie);

2) rachunku zysków i strat (jeśli jest już bilans, to również) od 1.01.2021 r. do teraz;

3) zestawienie okresów w roku 2020, w których nie osiągali Państwo żadnych przychodów ze względu na restrykcje (jeśli takich okresów nie było (a przychody po prostu drastycznie spadły), to proszę jedynie to potwierdzić;

4) rozliczenie księgowe otrzymanej pomocy z tytułu COVID-19 (w tym łącznej wysokości otrzymanej pomocy od państwa oraz składników tej pomocy, np. ulga na ZUS, świadczenie z PFR, postojowe, etc.).


Przedsiębiorców jednoosobowych (bądź spółki cywilne), prosimy o przygotowanie:
1) składanych deklaracji podatkowych w ramach działalności za lata 2018, 2019 oraz 2020 (jeśli za rok 2020 nie zostało jeszcze złożone, proszę o samą deklarację, która będzie składana);

2) księgi przychodów i rozchodów (KPiR) za lata 2018, 2019 oraz 2020;

3) księgę przychodów i rozchodów (KPiR) za okres od 1.01.2021 do teraz;

4) zestawienie okresów w roku 2020, w których nie osiągali Państwo żadnych przychodów ze względu na restrykcje (jeśli takich okresów nie było (a przychody po prostu drastycznie spadły), to proszę jedynie to potwierdzić;

5) rozliczenie księgowe otrzymanej pomocy z tytułu COVID-19 (w tym łącznej wysokości otrzymanej pomocy od państwa oraz składników tej pomocy, np. ulga na ZUS, świadczenie z PFR, postojowe, etc.).


ZBIERAMY SKŁAD PIERWSZEJ GRUPY POSZKODOWANYCH !


Osoby zainteresowane reprezentacją w pierwszej grupie prosimy o wysyłanie zgłoszeń na adres:

pozewgrupowy@sobotajachira.pl

Termin na zgłoszenie do pierwszej grupy: 31.04.2021 r.
Analiza możliwości dochodzenia roszczeń jest w pełni bezpłatna.
Pozostajemy z poważaniem,
Wspólnicy Kancelarii, radca prawny Adam Sobota i Partner Zarządzający Jędrzej Jachira