71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

Regulamin płatności PayU

Niniejszy regulamin Usługi PayU (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady dokonywania płatności za usługi prawne świadczone na rzecz Klientów przez Kancelarię Prawną Adama Soboty z siedzibą we Wrocławiu (53-033) przy ul. Zwycięskiej 21A/110 NIP 8943102497 REGON 367017460 (dalej oznaczona jako „Kancelaria”).

Informację dotyczące pomiotu świadczącego Usługę PayU

Podmiotem świadczącym usługę płatniczą, zwaną dalej w niniejszym Regulaminie „Usługą PayU”, na rzecz Użytkowników jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 złotych w całości opłaconym, posiadająca NIP: 779-23-08-495, zwana dalej „Operatorem płatności”. Operator płatności realizując Usługę PayU występuje jako dostawca usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych zwanej dalej „Ustawą”. Organem sprawującym nadzór nad Operatorem płatności jest Komisja Nadzoru Finansowego. Operator został wpisany do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP 1/2012.

Zasady dokonywania płatności za pośrednictwem Systemu PayU.pl

 1. Płatności za pośrednictwem Systemu PayU mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez PayU przypadki nadużyć będą zgłaszane do właściwych organów ścigania.
 2. Kancelaria za pośrednictwem Operatora płatności  udostępnia Klientom odpowiedni formularz wyboru sposobu płatności za usługę prawną.
 3. Klient, po zatwierdzeniu formularza i wybraniu formy płatności za pośrednictwem Systemu PayU, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – na stronę internetową Partnera Systemu PayU będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym, w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę internetową Partnera Systemu PayU będącego bankiem, a w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego – na stronę

internetową Serwisu PayU, bądź w przypadku wyboru płatności w formie ratalnej dostępnej powyżej kwoty…..[ID1] tytułem usługi prawnej – na stronę internetową Partnera Systemu PayU w celu wypełnienia wniosku kredytowego.

 • W celu dokonania płatności Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Partnera Systemu (banku) Operatora płatności  zgodnie z zasadami określonymi przez tego Partnera. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stornach i automatycznie uzupełnionym przez System PayU, płatność może nie zostać zrealizowana.
 • W przypadku wniesienia przez Klienta opłaty w wysokości wyższej niż obowiązująca Klienta, Kancelaria zwraca nadwyżkę Klientowi.
 • Płatność za pośrednictwem Systemu PayU może być dokonywana jedynie w złotych polskich, a wskazana do zapłaty kwota za usługę prawną stanowi kwotę brutto (zawiera podatek VAT).
 • Poufne dane dotyczące płatności, w szczególności parametry logowania do rachunków bankowych i autoryzowania transakcji, w całości obsługiwane są przez zewnętrzny certyfikowany serwis Operatora płatności. Klient korzystający z zapłaty za pomocą Operatora płatności, w momencie finalizowania transakcji, przekierowany jest do zabezpieczonego serwisu PayU.

Odpowiedzialność

 1. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego korzystania z serwisu oraz powstałe z przerw w dostępie do serwisu, spowodowanych działaniem siły wyższej.
 2. Kancelaria zastrzega sobie prawo do krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu serwisu, spowodowanych koniecznością bieżącej obsługi i konserwacji oprogramowania i serwera.

Prywatność i poufność

 1. Dane osobowe Klientów: imię, nazwisko, adres zamieszkania, login, adres e-mail, numer telefonu przekazywane są przez Kancelarię Operatorowi płatności, w celu świadczenia Usługi PayU, a także w celu wypełnienia przez Operatora płatności obowiązków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.
 2. Przekazanie danych osobowych Operatorowi płatności dotyczy danych niezbędnych do świadczenia Usługi PayU oraz realizacji obowiązków związanych ze świadczeniem Usługi PayU (tj. danych takich jak: imię, nazwisko, ulicę i nr domu, kod pocztowy, miasto, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego).
 3. W odniesieniu do danych osobowych Klientów, przekazanych przez Kancelarię Operatorowi płatności, administratorem tych danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), dalej zwane „RODO” – poza Kancelarią  jest także Operator płatności.
 4. Dane osobowe Klientów, przekazane przez Kancelarię Operatorowi płatności, są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym w szczególności zgodnie z przepisami RODO, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Operator płatności z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). Operator płatności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Operator płatności sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług.
 6. Operator płatności zapewnia Klientom, których dane osobowe zostały mu przekazane przez Kancelarię, realizację uprawnień wynikających z RODO. Klientowi przysługuje prawo dostępu do danych, a także do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowania oraz do przenoszenia i usunięcia danych.
 7. Dane osobowe Klientów, których dane osobowe zostały przekazane przez Kancelarię Operatorowi płatności, mogą być przekazywane:
  1. podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, w szczególności w ramach wypełniania przez Operatora płatności obowiązków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa i związanych ze świadczeniem przez Operatora płatności Usługi PayU;
  1. w zależności od wybranej przez Klienta metody płatności ww. dane osobowe mogą zostać przekazane do: banków, instytucji płatniczych, instytucji pożyczkowych, organizacji kart płatniczych, schematów płatniczych) w celu realizacji Usługi PayU;
  1. ponadto podmiotom wspierającym działalność PayU tj. dostawcom infrastruktury IT, dostawcom narzędzi do analizy ryzyka płatności;
 8. Z uwagi na współpracę pomiędzy Operatorem płatności i Kancelarii i dostępnością Usługi PayU dla Klientów, Kancelaria będzie posiadała dostęp do informacji o Usłudze PayU, w szczególności informacje, które będą udostępniane w ramach Konta.
 9. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych Klienta przez PayU znajduje się z Polityce Prywatności PayU dostępnej tutaj.

Postanowienia końcowe

Szczegółowe warunki realizacji płatności za pomocą systemu PayU udostępniane są każdorazowo Klientowi podczas realizacji płatności.