71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 20 lipca 2023 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość Getin Noble Bank S. A.

Ogłoszenie upadłości Getin Noble Bank S. A. rodzi konsekwencje dla spraw sądowych o unieważnienie umów kredytów waloryzowanych do walut obcych, które przedstawiamy poniżej. Jednocześnie zapewniamy Państwa, że Kancelaria wdrożyła procedury związane z obsługą Państwa spraw w toku postępowania upadłościowego.

1. Tok postępowań sądowych – czy sprawy zostaną umorzone lub zawieszone?

W wyniku ogłoszenia upadłości Getin Noble Bank S. A., sąd rozpoznający sprawę „frankową” zmuszony będzie wydać postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S. A.

Naszym zdaniem zasadne będzie w tym wypadku zawieszenie postępowania jedynie w zakresie roszczeń o zapłatę nienależnie uiszczonych przez Państwa rat kredytu, natomiast w dalszym ciągu możliwe będzie procedowanie spraw sądowych w zakresie roszczenia o ustalenie nieistnienia stosunków prawnych wynikających z Państwa umów kredytu. Obawiamy się jednak, że sądy początkowo mogą nie akceptować takiego stanowiska i konieczne będzie zaskarżanie przez nasz zespół postanowień o zawieszeniu w całości postępowań sądowych w Państwa.

Uspokajamy jednak – sprawy nie zostaną definitywnie umorzone, aczkolwiek mogą zostać zawieszone na długi czas.

Wraz z ogłoszeniem upadłości sąd upadłościowy wyznaczył syndyka masy upadłości Getin Noble Bank S. A. w osobie Pana Marcina Mirosława Kubiczka. Sądy rozpoznające Państwa sprawy o ustalenie nieważności umów kredytu będą następnie wzywać tę osobę do wzięcia udziału w sprawach sądowych wszczętych przed ogłoszeniem upadłości. Syndyk Getin Noble Bank S. A. będzie zobowiązany do przystąpienia do postępowania i reprezentowania w nim banku, jednakże podjęcie przez Sądy postępowań spornych zależne będzie od przejścia przez procedurę zgłoszenia wierzytelności względem upadłego banku. Informacje na ten temat znajdą Państwo w dalszej części komunikatu.

Przypominamy, że w wyniku przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S. A. doszło do znacznych przesunięć w zakresie jego majątku – większość aktywów banku została przeniesiona do powołanego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny VeloBank S. A.

W efekcie tych operacji w Getin Noble Bank S. A. pozostały w zasadzie tylko pasywa związane z obsługą kredytów waloryzowanych kursami walut obcych, a w tym kursem franka szwajcarskiego. Z tego powodu istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że końcowe odzyskanie środków wpłaconych przez Państwa tytułem spłaty rat kredytu będzie co najmniej znacząco utrudnione, ograniczone albo niemożliwe. Na Państwa niekorzyść działają niestety specyficzne reguły dotyczące postępowania upadłościowego banków – Państwa roszczenia nie będą traktowane jako priorytetowa kategoria długów banku, a istniejący obecnie majątek banku może nie wystarczyć na ich zaspokojenie.

2. Jakie czynności należy podjąć w sytuacji ogłoszenia upadłości przez Getin Noble Bank S. A.?

W celu ochrony Państwa interesów powołaliśmy dedykowany zespół prawników złożony z naszych doświadczonych pracowników, który zostanie oddelegowany do realizacji czynności zmierzających do zapewnienia Państwa udziału w postępowaniu upadłościowym.

Aby ograniczyć zagrożenia wynikające z upadłości Getin Noble Bank S. A. złożymy w Państwa imieniu oświadczenia o potrąceniu Państwa wierzytelności z tytułu uiszczonych na rzecz Getin Noble Bank S. A. rat kredytu z wierzytelnościami Getin Noble Bank S. A. z tytułu kapitału wypłaconego kredytu. Następnie zgłosimy Państwa wierzytelności w toku postępowania upadłościowego i powołamy się na dokonane potrącenie wierzytelności. Ten zabieg umożliwi nam pomniejszenie albo wyeliminowanie roszczeń banku względem Państwa z tytułu zwrotu kapitału kredytu. W przeciwnym wypadku mogłoby dojść bowiem do sytuacji, że Państwo nie odzyskaliby swoich należności z racji na brak wystarczającego majątku upadłego banku, a syndyk masy upadłościowej banku mógłby pozwać Państwa o zwrot całości wypłaconego Państwu kapitału kredytu.

W wypadku nieuznania Państwa wierzytelności na liście wierzytelności przez syndyka, będziemy musieli przejść jeszcze ścieżkę odwoławczą w formie sprzeciwu od nieumieszczenia Państwa wierzytelności na liście wierzytelności, który trafi już do sądu upadłościowego. Jeśli i to nie przyniesie zamierzonego rezultatu konieczne będzie jeszcze złożenie zażalenia na postanowienie oddalające przedmiotowy sprzeciw.

Nieuwzględnienie zażalenia umożliwi Państwu skorzystanie z instytucji podjęcia postępowania sądowego wszczętego przed dniem ogłoszenia upadłości. Wtedy sprawa wróci na dotychczasowe tory, z tymże będzie toczyć się już z udziałem syndyka Getin Noble Bank S. A.. W sytuacji prawomocnej wygranej w drugiej instancji, przed zakończeniem postępowania upadłościowego Getin Noble Bank S. A., będą Państwo mogli dokonać ponownego zgłoszenia wierzytelności na podstawie pozytywnego wyroku Sądu II instancji.

3. Czy należy spodziewać się powództwa o zwrot kapitału kredytu?

Syndyk masy upadłości przede wszystkim będzie działał na rzecz masy upadłości. Oznacza to, że jego zadaniem jest dążenie do zaspokojenia wierzycieli Getin Noble Bank S. A. z wykorzystaniem wszelkich dostępnych składników majątku tego podmiotu. W tym celu syndyk może w szczególności dochodzić w imieniu Banku jego roszczeń przed sądami.

Istnieje więc ryzyko składania przez syndyka pozwów o zapłatę wypłaconego Państwu kapitału kredytu. Wiele jednak zależy tu od stanowiska samego syndyka Getin Noble Bank S. A., gdyż wytoczenie powództwa o zapłatę kapitału, gdy nie uprawomocnił się jeszcze wyrok unieważniający umowę kredytu, powinno być uznane za przyznanie przez bank, że umowa kredytu frankowego w danej sprawie była nieważna.

Należy jednak mieć na uwadze, że Państwa wierzytelności mogą nie zostać zaspokojone z masy upadłości. Istnieje więc prawdopodobieństwo, że nie będą Państwo mogli zwrócić do banku kapitału wypłaconego kredytu, korzystając ze zwróconych Państwu przez bank rat kredytu. Z tego względu tak ważne jest przeprowadzenie opisanej powyżej procedury potrącenia wierzytelności względem banku.

4. Sytuacja Frankowiczów, którzy nie uzyskali postanowienia o zabezpieczeniu, a także posiadających nadpłacone kredyty

Z racji na fakt, że odzyskanie środków z Getin Noble Bank S. A. w toku postępowania upadłościowego jest wątpliwe, zalecamy osobom, które nie otrzymały tytułu zabezpieczenia, zaprzestanie spłacania rat kredytu od dnia ogłoszenia upadłości banku.

Poniżej przedstawiamy korzyści i ryzyka związane z podjęciem decyzji o samodzielnym (to jest bez stosownej decyzji sądu) zaprzestaniu spłaty dalszych rat kredytowych:

KorzyściRyzyka
W przypadku nadpłaty kapitału – ograniczenie szkody powstałej z powodu upadłości Banku, albowiem istnieje poważne ryzyko, że Bank nie będzie w stanie oddać Klientowi nadpłaty po prawomocnym unieważnieniu umowy kredytowej, a więc Klient może nie odzyskać należnych mu kwot (w tym np. zasądzonych przez sąd odsetek ustawowych za opóźnienie i zwrotu kosztów procesu) Możliwość zamieszczenia przez Bank negatywnego wpisu do BIK (Biuro Informacji Kredytowej), co może negatywnie wpłynąć na zdolność kredytową (a co za tym idzie może okazać się niemożliwe zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, w tym np. zakup „na raty”) – oceniamy to ryzyko jako bardzo prawdopodobne 
Natychmiastowa ulga w domowym budżecieRyzyko wypowiedzenia umowy kredytu oraz wysyłania przez Bank lub syndyka wielu wezwań do zapłaty i monitów – oceniamy to ryzyko jako bardzo prawdopodobne 
 Ryzyko otrzymania pozwu ze strony Banku lub w przyszłości syndyka, co spowoduje konieczność podjęcia swojej obrony i ewentualnie zlecenia sprawy profesjonalnemu pełnomocnikowi (adwokatowi lub radcy prawnemu) – oceniamy to ryzyko jako prawdopodobne 
 W przypadku, gdy sąd odmówi unieważnienia umowy kredytowej (w razie tzw. przegrania sprawy frankowej) – konieczność zwrotu na rzecz Banku wszystkich zaległych rat – oceniamy to ryzyko jako mało prawdopodobne (obecnie ponad 95% spraw frankowych kończy się wygraną „Frankowicza”) 

Wszyscy nasi Klienci będący „Frankowiczami”, którzy posiadają kredyt w Getin Noble Bank S.A., w tym głównie ci Klienci, którzy nadpłacili już kwotę kapitału kredytu, powinni więc w oparciu o powyższe informacje podjąć decyzję co do zaprzestania spłaty dalszych rat kredytowych. Decyzja ta należy jednak do Państwa.

Osoby zainteresowane pomocą zapraszamy do kontaktu na dedykowany adres poczty elektronicznej:

sprawy.getin@sobotajachira.pl

Zapytania kierowane na ten adres e-mail będą przez nas traktowane priorytetowo.