71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

Od 20 lipca 2023 r. Getin Noble Bank jest w upadłości. Nasza Kancelaria prowadzi ok. 500 spraw Kredytobiorców przeciwko temu Bankowi, w których to głównym roszczeniem – w zdecydowanej większości – jest unieważnienie umowy kredytu powiązanej z frankiem szwajcarskim (CHF) oraz zwrot nadpłaconych przez Kredytobiorców rat. Co się dzieje w sprawie po sześciu miesiącach od ogłoszenia upadłości banku?

Do tej pory, w imieniu naszych Klientów i w ustawowym terminie zgłosiliśmy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym w systemie KRZ, a także złożyliśmy oświadczenia o potrąceniu (lipiec i sierpień 2023). Obecnie oczekujemy na podjęcie czynności przez Syndyka, w tym ogłoszenie listy wierzytelności.

Ważne jest to, że w toczących się postępowaniach sądowych (wszczętych przed dniem ogłoszenia upadłości Banku) sądy w większości zawieszają postępowania w zakresie roszczenia pieniężnego, czyli o zapłatę, natomiast z urzędu lub na nasz wniosek sądy podejmują postępowania w zakresie roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu z udziałem Syndyka. W styczniu 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał dwa wyroki częściowe, w których to przesądził o nieważności umów kredytowych zawartych z Getin Noble Bank S.A. Wyroki nie są prawomocne.

– Obserwując sytuację rekomendujemy, w przypadku kredytów z nadpłaconym kapitałem – wartością spłat rat przewyższających kwotę udzielonego kredytu, rozważenie wystąpienia do sądu z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia roszczenia poprzez zawieszenie obowiązku dalszej spłaty rat na czas trwania procesu. To pozwala, zgodnie z prawem, zaprzestanie bieżących spłat rat i tym samym ogranicza szkodę w majątku kredytobiorcy. Warto wskazać, że po wyroku TSUE z 15.06.2023 r., szanse powodzenia takiego wniosku przy nadpłacie kredytu są znacznie większe. Oczywiście nie przesądzają o sukcesie, gdyż orzecznictwo w tym zakresie jest niejednolite, a decyzja należy do konkretnego sędziego rozpatrującego daną sprawę – mówi adw. Ewa Bogusz-Iwańska, koordynator Działu Zabezpieczeń w kancelarii prawnej Sobota Jachira.

W ostatnim czasie Syndyk Masy Upadłości Getin Noble Bank S.A. składa w sądach wnioski o zawezwania do próby ugodowej kredytobiorców, którzy wystąpili na drogę sądową. Skutkiem takiego działania ma być doprowadzenie do ugodowego zakończenia sporu, na co musi się również zgodzić sędzia-komisarz oraz czasowe uchronienie ewentualnego roszczenia Syndyka wobec kredytobiorców przed upływem terminu przedawnienia.

– Z naszego doświadczenia wynika, że ugody tak formułowane nie są nadto korzystne dla kredytobiorców. W przypadku naszych Klientów, po otrzymaniu takiego pisma z sądu, spotykamy się z nimi, przekazujemy wszystkie szczegółowe informacje w tym zakresie i wspólnie podejmujemy decyzję o dalszych krokach – dodaje mec. Ewa Bogusz-Iwańska.

W ostatnim czasie Syndyk Masy Upadłości Getin Noble Bank S.A. składa w sądach wnioski o zawezwania do próby ugodowej kredytobiorców, którzy wystąpili na drogę sądową. Skutkiem takiego działania ma być doprowadzenie do ugodowego zakończenia sporu, na co musi się również zgodzić sędzia-komisarz oraz czasowe uchronienie ewentualnego roszczenia Syndyka wobec kredytobiorców przed upływem terminu przedawnienia.

Dotarły do nas także sygnały, że wierzyciele Getin Noble Bank S. A. otrzymują za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych zarządzenia o wezwaniu do uzupełnieniu braków formalnych zgłoszeń wierzytelności od Syndyka Masy Upadłości Getin Noble Bank S. A. Przykładowo Syndyk wzywa wierzycieli banku do wskazania, do jakich kategorii wierzytelności zgłoszone w postępowaniu upadłościowym należności powinny być zaliczone. Teoretycznie sprawa jest prosta, ale w praktyce pojawia się problem. Postępowanie dotyczące Getin Noble Bank S. A. to postępowanie upadłościowe banku, które ma wyjątkowe rodzaje tych kategorii i w oparciu o te specjalne kategorie należy swoje zgłoszenie utworzyć. Krajowy Rejestr Zadłużonych nie przewiduje obecnie możliwości wskazywania w standardowy sposób, do których z tych specjalnych kategorii należności w postępowaniu upadłościowym banków należności wierzycieli Getin Noble Bank S. A. się zaliczają. System jest na ten moment dostosowany wyłącznie do standardowego postępowania upadłościowego. Z tego powodu kategorie wierzytelności w tym postępowaniu wskazuje się w osobnym dokumencie, załączanym do zgłoszenia wierzytelności. Ponadto Syndyk poprzez zarządzenia wzywa również wierzycieli do uzupełnienia innych braków formalnych zgłoszeń wierzytelności np. poprzez wskazanie opisu stanu sprawy,

Wszyscy nasi Klienci nie muszą się martwić o kwestie związane z kategorią ich wierzytelności, ponieważ zgłosiliśmy ich wierzytelności do właściwych kategorii  jeszcze w zeszłym roku, a ewentualne inne braki formalne są uzupełniane w imieniu naszych Klientów na bieżąco i w zakreślonym przez Syndyka terminie.

Aktualności