71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

W dniu 18.12.2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, V Wydział Cywilny Odwoławczy wydał wyrok, w którym unieważnił polisolokatę zawartą z Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group (dawniej Skandia). Jest to ogromny sukces Kancelarii Sobota Jachira, ponieważ do tej pory polisolokaty Vienna nie były unieważniane w całości, a jedynie kwalifikowano część zapisów jako abuzywne, te odnoszące się do opłaty likwidacyjnej. Dodatkowo, dotychczasowe orzecznictwo dotyczyło ubezpieczeń grupowych, nie indywidualnych, jak w tym przypadku.

Polisolokata, czyli umowa ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) to produkt oferowany przez różne towarzystwa ubezpieczeniowe, w którym obok samego ubezpieczenia istotną rolę odgrywa funkcja inwestycyjna w różne fundusze charakteryzujące się różnym stopniem ryzyka. 

Sąd Okręgowy podzielił argumentację prawników Kancelarii Sobota Jachira i stwierdził, że stopień poinformowania konsumenta – ubezpieczonego przed zawarciem umowy był niewystarczający. Oświadczył. że Konsument po zapoznaniu się jedynie z samą prezentacją produktu (obejmującą tylko jego zalety) nie mógł w pełni świadomie zawrzeć umowy ubezpieczenia i tym samym nie znał ryzyka z jakim wiążę się jego inwestycja w takie ubezpieczenie. Sąd zwrócił również uwagę na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 02.02.2023 r. sygn. akt C-208/21, w którym to również Trybunał podkreślił, że za nieuczciwą praktykę rynkową należy uznać takie działanie ubezpieczyciela, który będąc odpowiedzialnym za stosowane przez siebie wzorce nie zamieszcza, a wręcz nawet nie doręcza konsumentowi wszystkich informacji i dokumentów istotnych z punktu widzenia szerszego poznania produktu.

Należy podkreślić, że do tej pory orzecznictwo sądów polskich, jak i TSUE, skupiało się głównie na polisolokatach będących ubezpieczeniami grupowymi oferowanymi przede wszystkim przez Open Life TU na Życie S.A. jak i Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A., natomiast wczorajszy wyrok odnosi się do ubezpieczenia indywidualnego, zatem tym bardziej jest on ważny i przełomowy w kontekście takich produktów, bo pozwala Konsumentom domagać się zwrotu swoich zainwestowanych środków w umowę ubezpieczenia na życie z UFK, która z punktu widzenia prawnego jest wadliwa. 

Sprawę z ramienia wrocławskiej kancelarii prawnej Sobota Jachira prowadziły adwokat Ewa Bogusz-Iwańska oraz adwokat Natalia Wójcik.

Jeżeli masz taką umowę, sprawdź, czy możesz ubiegać się o zwrot WSZYSTKICH środków i odsetki ustawowe. Wyślij skan umowy na adres: biuro@sobotajachira.pl.

Aktualności