71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

W dniu 30.09.2022 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczął w stosunku do Getin Noble Bank S.A. przymusową restrukturyzację. Decyzja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego została podyktowana złą sytuacją kapitałową banku, który od kilku lat nieprzerwanie wykazywał straty, co groziło upadłością Banku. 

Bieżąca obsługa klientów Getin Noble Bank S.A. zostanie w przyszłości przeniesiona do nowego podmiotu o nazwie VeloBank S.A., którego proces rejestracji właśnie ruszył. Niestety z tego przeniesienia wyłączono kredyty hipoteczne denominowane lub indeksowane do walut obcych (CHF, EUR, USD, JPY), które nadal będzie obsługiwał Getin Noble Bank S.A. (przymusowa restrukturyzacja nie oznacza bowiem likwidacji Banku). 

Taki stan rzeczy rodzi konsekwencje dla toczących się spraw sądowych o unieważnienie umów kredytów waloryzowanych do walut obcych, które przedstawiamy poniżej. 

Jednocześnie informujemy, że w naszej Kancelarii powołaliśmy zespół do obsługi spraw związanych z wszczęciem przymusowej restrukturyzacji w stosunku do Getin Noble Bank S.A. Wszelkie zapytania prosimy kierować na dedykowany adres poczty elektronicznej:

sprawy.getin@sobotajachira.pl

Zapytania kierowane na ten adres e-mail będą przez nas traktowane priorytetowo. 

Dodatkowe informacje dla klientów Getin Noble Bank S.A. znajdą Państwo na stronie internetowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego pod adresem:  

zobacz informacje

1. Tok postępowań sądowych – czy sprawy zostaną umorzone? 

Na wstępie uspokajamy – wszczęte postępowania sądowe nie będą umorzone. Niestety jednak mogą zostać zawieszone na czas w zasadzie z góry nieokreślony, jeżeli Bankowy Fundusz Gwarancyjny tego zażąda. Zawieszenie postępowania oznacza, że choć sprawa formalnie nadal jest w toku, to nie są podejmowane w niej żadne czynności, w tym niedopuszczalne jest wydanie wyroku. Dotyczy to także spraw na etapie postępowania apelacyjnego przed sądem drugiej instancji. 

2. Wpływ restrukturyzacji na roszczenia „frankowiczów” – czy odzyskam należne mi pieniądze? 

Restrukturyzacja Getin Noble Bank S.A. budzi wątpliwości w przypadku spraw „frankowiczów”, którzy posiadają już nadpłacony kapitał (to jest suma rat kredytowych, w tym odsetkowych, przekroczyła już kwotę kapitału wypłaconego kredytu). 

Dyskusyjna w tym momencie jest kwestia, czy pozostają w mocy udzielone dotychczas przez sądy zabezpieczenia powództw w postaci zawieszenia obowiązku spłaty rat kredytu na czas trwania procesu. W ocenie naszej Kancelarii zabezpieczenia te jednak pozostają w mocy m. in. dlatego, że nie są one wprost skierowane „do majątku” Getin Noble Banku S.A., a także restrukturyzacja Banku nie może pozbawiać konsumentów ich prawa do uwolnienia się od nieuczciwej umowy kredytowej. 

Nasze propozycje – ścieżka działania: 

Informujemy, że w najbliższych tygodniach we wszystkich sprawach naszych Klientów, którym sąd do tej pory odmawiał udzielenia zabezpieczenia, złożymy w ich imieniu wnioski o udzielenie zabezpieczenia poprzez zawieszenie obowiązku spłaty dalszych rat kapitałowo-odsetkowych do czasu zakończenia sprawy. Uprzedzamy jednak, że rozpoznanie wszystkich wniosków przez sądy może zająć nawet ponad 3 miesiące – dlatego prosimy o cierpliwość. Poinformujemy każdego Klienta o sposobie rozstrzygnięcia wniosku przez Sąd. 

Niezależnie od powyższego, poddajemy pod rozwagę wszystkim naszym Klientom (tzw. „frankowiczom”), którzy pozwali już Getin Noble Bank S.A. możliwość samodzielnego (to jest bez oczekiwania na decyzję sądu co do zabezpieczenia) zaprzestania spłaty dalszych rat kredytowych – zwłaszcza powinni to rozważyć ci Klienci, którzy nadpłacili już kapitał kredytu. Przez „nadpłatę kapitału kredytu” rozumiemy taką sytuację, w której suma dotychczas zapłaconych wszystkich rat kredytu (w tym rat odsetkowych) przekroczyła już kwotę kapitału wypłaconego kredytu (inaczej mówiąc: kiedy Klient spłacił już więcej niż pożyczył). Jeżeli Klient nie posiada jeszcze nadpłaty kapitału (to jest nie oddał jeszcze do Banku kwoty, którą pożyczył) i obawia się samodzielnego zaprzestania spłaty kredytu, to może dalej spłacać swój kredyt – kolejne raty kredytu należy uiszczać tak, jak do tej pory na te same rachunki bankowe. 

Korzyści i ryzyka związane z zaprzestaniem spłaty kredytu: 

Poniżej przedstawiamy korzyści i ryzyka związane z podjęciem decyzji o samodzielnym (to jest bez stosownej decyzji sądu) zaprzestaniu spłaty dalszych rat kredytowych: 

KORZYŚCI RYZYKA 
W przypadku nadpłaty kapitału – ograniczenie szkody powstałej z powodu restrukturyzacji Banku, albowiem istnieje poważne ryzyko, że Bank nie będzie w stanie oddać Klientowi nadpłaty po prawomocnym unieważnieniu umowy kredytowej, a więc Klient może nie odzyskać należnych mu kwot (w tym np. zasądzonych przez sąd odsetek ustawowych za opóźnienie i zwrotu kosztów procesu) Możliwość zamieszczenia przez Bank negatywnego wpisu do BIK (Biuro Informacji Kredytowej), co może negatywnie wpłynąć na zdolność kredytową (a co za tym idzie może okazać się niemożliwe zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, w tym np. zakup „na raty”) – oceniamy to ryzyko jako bardzo prawdopodobne 
Natychmiastowa ulga w domowym budżecie Ryzyko wypowiedzenia umowy kredytu oraz wysyłania przez Bank wielu wezwań do zapłaty i monitów – oceniamy to ryzyko jako bardzo prawdopodobne 
 Ryzyko otrzymania pozwu ze strony Banku, co spowoduje konieczność podjęcia swojej obrony i ewentualnie zlecenia sprawy profesjonalnemu pełnomocnikowi (adwokatowi lub radcy prawnemu) – oceniamy to ryzyko jako prawdopodobne 
 W przypadku, gdy sąd odmówi unieważnienia umowy kredytowej (w razie tzw. przegrania sprawy frankowej) – konieczność zwrotu na rzecz Banku wszystkich zaległych rat – oceniamy to ryzyko jako mało prawdopodobne (obecnie ponad 95% spraw frankowych kończy się wygraną „frankowicza”) 

Wszyscy nasi Klienci będący „Frankowiczami” posiadającymi kredyt w Getin Noble Bank S.A., w tym głównie ci Klienci, którzy nadpłacili już kwotę kapitału kredytu, powinni więc w oparciu o powyższe informacje podjąć decyzję co do zaprzestania spłaty dalszych rat kredytowych. Decyzja ta należy jednak do Klientów. 

3. Możliwość odwołania się od decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 

W ocenie naszej Kancelarii „Frankowicze”, którzy pozwali Getin Noble Bank S.A. są uprawnieni do zaskarżenia decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – w drodze skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Decyzja ta godzi bowiem w interesy Klientów będących „Frankowiczami”. 

Termin na złożenie odwołania (skargi) wynosi zaledwie 7 dni i liczony jest od 30.09.2022 r. – upływa on więc z dniem 07.10.2022 r. (piątek). Opłata sądowa od skargi wynosi 200,00 zł (płatna na rachunek bankowy sądu). 

Informujemy, że jako Kancelaria oferujemy naszym Klientom, którzy pozwali Getin Noble Bank S.A. złożenie stosownej skargi na decyzję BFG. W związku z bardzo krótkim terminem na jej złożenie skontaktujemy się z każdym naszym Klientem (w drodze wiadomości e-mail lub połączenia telefonicznego) i przedstawimy szczegóły dalszego postępowania. 

Osoby zainteresowane pomocą zapraszamy do kontaktu na dedykowany adres poczty elektronicznej:

sprawy.getin@sobotajachira.pl

Zapytania kierowane na ten adres e-mail będą przez nas traktowane priorytetowo. 

Aktualności