71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

Przebywanie na urlopie wychowawczym nie uniemożliwia podjęcia pracy zarobkowej u aktualnego lub innego pracodawcy. Ważne jest jednak, by takie zajęcie nie kolidowało ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem. Jak w praktyce wygląda połączenie urlopu wychowawczego z pracą? Ile można maksymalnie zarobić i kto w takiej sytuacja opłaca ZUS? Poniżej odpowiadamy na wszystkie te pytania.

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, komu przysługuje urlop wychowawczy. Z takiego urlopu może skorzystać osoba, która chce przez dłuższy czas sprawować osobistą opiekę nad swoim dzieckiem. Urlop wychowawczy przysługuje pracownikowi z minimalnym stażem wynoszącym sześć miesięcy. Dotyczy to nie tylko czasu zatrudnienia w jednej firmie, ale ogólnego stażu pracy. Urlop wychowawczy udzielany jest w wymiarze nie większym niż 36 miesięcy, z czego jeden rodzic może wykorzystać maksymalnie 35 miesięcy. Zgodnie z art. 186 § 2 kodeksu pracy urlop ten udzielany jest na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat.

Praca zarobkowa w czasie urlopu wychowawczego

Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym ma prawo podjąć pracę zarobkową, zarówno u swojego ostatniego pracodawcy, jak i w zupełnie nowej firmie. Co więcej, rodzic ma prawo do podjęcia innych działalności mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych, np. szkoleń. Jedynym ograniczeniem w tym względzie jest, by praca nie kolidowała ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem. W praktyce oznacza to, że pracownik może zostać zatrudniony w wymiarze nieprzekraczającym ½ etatu. W przeciwnym razie jego działalność będzie mogła być potraktowana jako uniemożliwiająca sprawowanie wspomnianej już osobistej opieki nad dzieckiem. Nie ma natomiast żadnych ograniczeń co do wysokości wynagrodzenia przyznawanego za pracę podczas urlopu wychowawczego.

Podjęcie pracy u obecnego pracodawcy

Jeśli osoba przebywająca na urlopie wychowawczym zdecyduje się podjąć pracę u aktualnego pracodawcy, musi pamiętać o uprzednim zawiadomieniu go o tym fakcie. Wszystko po to, by wcześniej obniżyć wymiar etatu. Wniosek w tej sprawie należy przedłożyć najpóźniej 21 dni przed powrotem do firmy. Z kolei poinformowanie pracodawcy o chęci podjęcia pracy powinno nastąpić przynajmniej 30 dni przed podjęciem się zawodowych wyzwań. Pracodawca powinien pamiętać, że pracownik po powrocie objęty jest specjalną ochroną przed wypowiedzeniem mu umowy  przez okres 12 miesięcy.

Podjęcie pracy u innego pracodawcy

W czasie urlopu wychowawczego można pracować dla zupełnie innego pracodawcy niż ten, z którym współpracowało się dotychczas. Nie istnieją tu żadne dodatkowe ograniczenia. Pamiętać jedynie należy, że i w tym przypadku praca w wymiarze większym niż ½ etatu może zostać potraktowana jako kolidująca ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem.

Jaki rodzaj umowy?

Praca podjęta na urlopie wychowawczym może opierać się na umowie o pracę, umowie o o dzieło. Co więcej, nie ma żadnych przeciwwskazań do tego, aby osoba taka jednocześnie prowadziła działalność gospodarczą.

Podjęcie pracy na urlopie wychowawczym – co z ZUS-em?

Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, natomiast składki z tego tytułu opłacane są z budżetu państwa. Pracodawca, który udzielił urlopu, zobligowany jest do comiesięcznego sporządzania stosownych raportów dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w celu rozliczenia pracownika ze składek.

Jeśli jednak dana osoba zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę, wówczas przestaje podlegać obowiązkowi ubezpieczeń z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym, a podlega tym ubezpieczeniom z tytułu nowej, podpisanej umowy. Analogicznie wygląda to w przypadku umowy zlecenia czy przy założeniu własnej działalności (przy tej ostatniej obowiązek opłacania składek spada na przedsiębiorcę).

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja przy umowie o dzieło. Dokument ten nie stanowi samodzielnego tytułu do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Oznacza to, że osoba przebywająca na urlopie wychowawczym działająca w oparciu o umowę o dzieło, w dalszym ciągu podlega ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i zdrowotnemu z tytułu urlopu wychowawczego.

Aktualności