71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

Skonstruowanie pozwu rozwodowego, a następnie przedłożenie go w odpowiednim sądzie, stanowi podstawę do wszczęcia procedury, której celem jest prawne zakończenie małżeństwa. Poprawnie sporządzony dokument tego rodzaju znacząco przyspiesza rozpoczęcie procesu. Co powinien zawierać pozew rozwodowy? Z jakich elementów się składa? O czym trzeba wiedzieć, zanim złoży się go w sądzie?

Pozew o rozwód można napisać samodzielnie lub poprosić o to prawnika, który będzie nas reprezentować w trakcie całego procesu rozwiązywania związku małżeńskiego. W obu przypadkach sąd przyjmie taki dokument, o ile będzie spełniać on pewne wymogi formalne.

Co należy wiedzieć przed skonstruowaniem pozwu rozwodowego?

Poprawne napisanie pozwu o rozwód, a także złożenie go w odpowiednim sądzie nie musi oznaczać, że dane małżeństwo ostatecznie zostanie rozwiązane. By tak się stało, musi dojść do rozkładu pożycia małżeńskiego. Pojęcie to, w największym możliwym uproszczeniu, oznacza całkowity zanik więzi między mężem a żoną. Mowa tu nie tylko o uczuciu, ale także o więziach natury cielesnej czy ekonomicznej. Trzeba zatem przygotować się na to, że w trakcie rozprawy niezbędne będzie udowodnienie w sądzie, że taki stan rzeczy faktycznie ma miejsce. Co ważne – rozkład pożycia musi być zupełny i trwały. Oznacza to, że utracone więzi łączące małżonków w ocenie sądu są niemożliwe do odbudowania.

Rozwód z orzekaniem o winie?

Druga rzecz, o jakiej koniecznie trzeba pamiętać przed skonstruowaniem pozwu rozwodowego, to kwestia tego, czy sąd ma zakończyć związek małżeński z orzeczeniem o winie którejś ze stron. Jest to to tyle istotne, że możliwe do orzeczenia wyroki pociągają za sobą inne konsekwencje prawne. Jeśli jeden ze współmałżonków zostanie uznany za winnego rozkładu pożycia małżeńskiego, może też być zobligowany do płacenia alimentów na rzecz byłego partnera. Sąd ma prawo wymusić obowiązek uiszczania tego rodzaju świadczenia na jednej ze stron, jeśli partner lub partnerka znajduje się w niedostatku (tzn. nie posiada środków na to, by utrzymać się w podstawowym zakresie) lub gdy na skutek rozwiązania małżeństwa, stopa życiowa danej osoby ulega znaczącemu pogorszeniu. Co istotne – orzeczenie o winie nie wpływa na decyzję o obowiązku alimentacyjnym wynikającym z posiadania przez rozwodzącą się parę wspólnego potomstwa. Sąd może także uznać, że winę za rozpad małżeństwa ponoszą obie strony, bądź zakończyć formalnie związek bez wskazywania, kto doprowadził do całkowitego rozkładu pożycia.

Trzeba mieć świadomość, że sprawy rozwodowe z orzekaniem o winie są dużo bardziej skomplikowane i stresujące od rozpraw, w podczas których sąd nie musi decydować, kogo obarczyć odpowiedzialnością za zanik więzi między małżonkami. Często też przeciągają się w czasie. Z tej opcji warto więc skorzystać tylko wtedy, jeśli wie się, że zakończenie związku będzie równoznaczne ze znacznym pogorszeniem stopy życiowej oraz jeśli jest się pewnym braku swojej winy w rozpadzie małżeństwa. Z drugiej strony, uzyskanie rozwodu bez orzekania o winie jest możliwe tylko wtedy, gdy małżonkowie są zgodni co do tego, że nie ma sensu kontynuować tego związku i dla obu stron korzystniejsze będzie prawne zakończenie wspólnego pożycia bez orzekania o winie małżonków.

Co powinien zawierać pozew rozwodowy?

Prawidłowo skonstruowany pozew o rozwód musi zawierać kilka elementów. Po pierwsze, trzeba w nim umieścić odpowiednie oznaczenie sądu oraz szczegółowe dane osobowe stron, które będą brać udział w sprawie. Dokument musi także określać żądania podmiotu, który zdecydował się na jego przedłożenie. W pozwie powinny również znaleźć się oświadczenie o trwałym i zupełnym rozkładzie pożycia między małżonkami oraz wskazanie, która ze stron ponosi za to winę. Jak zostało już opisane powyżej, w zależności od indywidualnej sytuacji pary, w tym miejscu można złożyć wniosek o zaniechanie orzekania o winie, wniosek o rozwiązanie małżeństwa z winy drugiego małżonka, albo z winy obojga małżonków.

Jeśli chodzi o wykazanie rozkładu pożycia małżeńskiego, dobrze jest też opisać okoliczności, w jakich doszło do takiego stanu rzeczy. Da to sądowi lepszy ogląd na całą sprawę i być może skróci czas wydania satysfakcjonującego dla strony składającej pozew wyroku.

W przypadku par posiadających dzieci, pozew o rozwód powinien dodatkowo zawierać informację o tym, komu powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej, jak mają wyglądać kontakty drugiej strony z potomkiem oraz ile powinny wynosić alimenty na dziecko.  Jeśli para po rozwodzie będzie nadal żyć pod jednym dachem sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania.

Pozew rozwodowy powinien zostać odręcznie podpisany przez stronę przekładającą dokument.

Jak złożyć pozew o rozwód?

Pozew rozwodowy należy przygotować w trzech identycznych egzemplarzach. Dwa z nich dostarcza się do właściwego sądu okręgowego. Jedna kopia trafia bezpośrednio do sędziego. To właśnie na bazie tego dokumentu tworzone są akta sprawy. Drugi egzemplarz trafia za pośrednictwem sądu do strony pozwanej. Trzeci z kolei przeznaczony jest dla strony składającej pozew.

Do pozwu należy dołączyć wszystkie niezbędne załączniki, które uzupełnią zawarte w pozwie informacje. Mowa tu chociażby o aktach stanu cywilnego, małżeństwa, urodzenia wspólnych małoletnich dzieci itd. Do tego należy dołączyć dowód opłaty sądowej, która w przypadku pozwów rozwodowych wynosi 600 złotych. Jeśli dana strona chce rozwiązań małżeństwo z orzeczeniem o winie współmałżonka, załącznikiem będą dowody wskazujące np. na zdradę.

Pozew rozwodowy należy złożyć do właściwego sądu okręgowego, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania. Wystarczy, że chociaż jedna ze stron wciąż mieszka bądź przebywa na stałe w tej lokalizacji. Jeśli natomiast ani mąż, ani żona nie znajdują się w tym okręgu, pozew składa się w sądzie okręgowym właściwym dla miejsca zamieszkania strony pozwanej. Gdy nie można ustalić, gdzie przebywa pozywany małżonek, wówczas dokument powinien trafić do sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania powoda.

Aktualności