71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

W dniu 02.04.2024 r. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze I Wydział Cywilny wydał wyrok, w którym zasądził od Dewelopera na rzecz Naszej Klientki zapłatę kary umownej w związku z opóźnieniem w przeniesieniu prawa własności nieruchomości. Wyrok jest prawomocny.

Deweloper zawarł z Naszą Klientką umowę przeniesienia prawa własności nieruchomości z 253-dniowym opóźnieniem – i to po uprzedniej interwencji Kancelarii. Wobec powyższego – stosownie do postanowień umowy deweloperskiej – za cały okres opóźnienia została naliczona kara umowna wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. 

Deweloper w trakcie procesu podnosił, że opóźnienie wynikało z opieszałości urzędów oraz innych organów państwowych, za które działania winy nie ponosi, a także powołując się na opóźnienia związane z pandemią COVID-19 i wybuchem wojny na terytorium Ukrainy. Ponadto wskazywał na zapis w umowie deweloperskiej, który przewidywał automatyczne przesunięcie terminów wynikających z umowy deweloperskiej wobec zaistnienia okoliczności tzw. siły wyższej.

Sąd Rejonowy w całości zgodził się z Naszą argumentacją, w tym stwierdził abuzywność postanowienia umowy deweloperskiej przewidującego automatyczne wydłużanie terminów z niej wynikających.  Niezależnie od powyższego podzielił również Nasze stanowisko w zakresie braku wykazania przez Dewelopera związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy opóźnieniem a wskazywanymi okolicznościami, które wydłużyły czas trwania budowy, a w konsekwencji realnie wpłynęły na termin zawarcia aktu notarialnego (umowy przeniesienia prawa własności) pomiędzy Stronami. Co więcej wykazaliśmy również rażące niedbalstwo po stronie Dewelopera w zakresie informowania Nabywców o postępach budowy czy też występujących problemach.  

Sprawę z ramienia wrocławskiej kancelarii prawnej Sobota Jachira prowadziła adwokat Ewa Bogusz-Iwańska.

Aktualności