71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

Rozprawa rozwodowa stanowi punkt kulminacyjny procedury prawnego rozwiązania małżeństwa. To właśnie na niej sąd podejmie decyzję o tym, czy związek ma zostać formalnie zakończony i z jakimi konsekwencjami dla obu stron będzie się to wiązać. W zależności od indywidualnej sytuacji małżonków, potrzebne może być przeprowadzenie kilku rozpraw, zanim sąd wygłosi wyrok. Ponadto ich przebieg, mimo że opiera się na pewnym obowiązującym schemacie, może mieć nieco odmienną postać. Jak wygląda rozprawa rozwodowa? Ile trwa? Na co należy się przygotować?

Postępowanie rozwodowe rozpoczyna się wraz ze złożeniem przez jedną ze stron pozwu. Sąd sprawdza dokument pod względem formalnym i weryfikuje, czy zawiera on wszystkie niezbędne informacje oraz elementy. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, powód zostanie wezwany do wyjaśnienia pewnych kwestii lub poprawy pozwu. Jeśli pismo spełnia wszystkie wymogi, wówczas sąd przesyła stronie pozwanej przeznaczony dla niej egzemplarz dokumentu. Po otrzymaniu pozwu osoba ma dwa tygodnie na przedstawienie swojej odpowiedzi. Pozwany musi bowiem określić swoje stanowisko w sprawie, np. zawrzeć roszczenia co do wykonywania władzy rodzicielskiej czy zaprzeczyć temu, że rozkład pożycia nastąpił z jego winy. Odpowiedź przez sąd trafia do powoda. Od tego momentu para może już czekać na termin pierwszej rozprawy. Ta następuje zwykle po kilku miesiącach od zakończenia wszystkich procedur związanych ze złożeniem pozwu. Czas ten może być krótszy lub dłuższy, w zależności od tego, jak dużo spraw do rozpatrzenia ma dany sąd.

Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej?

Na rozprawę rozwodową na pewno należy zabrać ze sobą swój egzemplarz pozwu wraz z załącznikami. Dokument ten zawiera sporo szczegółów, o które może dopytać sąd. Warto więc mieć pod ręką dostęp do tych informacji, by podczas bezpośredniej konfrontacji nie zostać zaskoczonym. Ponadto należy mieć także przy sobie dowód osobisty lub jakikolwiek inny oficjalny dokument potwierdzający tożsamość.

Na salę rozpraw, poza stronami i ich pełnomocnikami, wchodzą też powołani świadkowie. Ci ostatni po sprawdzeniu obecności są proszeni o wyjście. Sąd kolejno wzywa powołane osoby do złożenia wyjaśnień w dalszej części rozprawy. Powoływanie świadków nie jest konieczne, jeśli rozwód ma zostać orzeczony bez orzekania o winie.

Z założenia obecność na rozprawie rozwodowej jest obowiązkowa. Jeśli z jakiegoś powodu jedna ze stron nie może się pojawić w sądzie, wówczas powinna ona wysłać swojego pełnomocnika. Zarówno powód, jak i pozwany, są szczegółowo przesłuchiwani. W trakcie rozprawy należy zwracać się do sędziego zwrotem „Wysoki Sądzie”. Zaleca się unikania wypowiedzi emocjonalnych, zawierających słownictwo potoczne i wulgarne.

Przebieg rozprawy sądowej

W czasie rozprawy rozwodowej sąd musi realnie ocenić, czy więzi łączące małżonków faktycznie zanikły i czy można je w jakiś sposób uratować. Ponadto konieczne będzie ustalenie przyczyny takiego stanu rzeczy. W tym celu sąd będzie zadaje każdej ze stron szereg pytań. Na początku sąd prosi o przedstawienie się przesłuchiwanej strony oraz podania wieku, wykształcenia i wykonywanego zawodu. W dalszej części pojawiają się pytania o to, czy decyzja odnośnie rozwodu jest ostateczna i czy dana osoba nie widzi szans na uratowanie związku. Sąd będzie też próbował ustalić szczegóły procesu zaniku więzi między małżonkami. Często padają tu pytania o kontakty fizyczne pary, szczegóły codziennego funkcjonowania itd. Jeśli para posiada wspólne dzieci, sąd będzie też badać ich sytuację w życiu rodziny. Ma to na celu możliwie zagwarantowanie najlepszej przyszłości małoletnim po rozwiązaniu małżeństwa ich rodziców. Pojawiają się także pytania o sytuacje materialne stron. Chodzi o to, by określić, czy mąż lub żona po rozwodzie nie będą mieć problemów np. z utrzymaniem się.

W przypadku rozpraw rozwodowych z orzekaniem o winie przesłuchiwani są także świadkowie. Tu sąd musi bowiem ustalić nie tylko to, czy więzi między małżonkami zanikły i są niemożliwe do obudowania, ale również realnie ocenić, która ze stron faktycznie odpowiada za taki stan rzeczy. Powołani przez parę świadkowie (a konkretnie ich zeznania) mają pomóc w sformułowaniu sprawiedliwego wyroku. W czasie takiej rozprawy prezentowane są różne dowody świadczące o winie danego małżonka. Ma tu wówczas miejsce klasyczne postępowanie dowodowe. Jest ono konieczne także wtedy, gdy małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci i nie dołączyli do pozwu porozumienia rodzicielskiego. Pod koniec postępowania dowodowego każdej ze stron jest udzielony głos. Rozwodzący się małżonkowie mogą odnieść się do przedstawionych zeznań, dowodów i innych istotnych kwestii, jakie zostały poruszone w czasie rozprawy.

Sąd na każdym etapie rozprawy może stwierdzić, że istnieje szansa na uratowanie małżeństwa. W takim przypadku para zostaje skierowana do mediacji, o ile wyrażą oni na to zgodę.

Ile trwa rozprawa rozwodowa?

Czas rozprawy rozwodowej nie jest wartością stałą. O tym, jak długo sąd będzie rozpatrywać daną sprawę zależy od wielu czynników. Najprostsze przypadku rozpraw bez orzekania o winie mogą zakończyć się nawet pod 30 minutach. Z drugiej strony – rozwody, w których sąd musi orzekać o winie, są z reguły bardzo skomplikowane. Gdy w grę wchodzi walka małżonków np. o sprawowanie opieki nad małoletnimi dziećmi oraz podział dużego majątku, wówczas nie tylko sama rozprawa może trwać dłużej, ale też konieczne będzie kilkukrotne wstawienie się w sądzie.

Czy pierwsza rozprawa rozwodowa ma charakter pojednawczy?

Nie. Dawniej istniało coś takiego jak posiedzenie pojednawcze, na którym małżonkowie, jeszcze przed rozprawą, byli nakłaniani do odnowienia pożycia. Dziś ta praktyka nie jest stosowana i nawet pierwsze posiedzenie w sądzie od razu organizowane jest w celu dokładnego zbadania sprawy i ewentualnego rozwiązania związku. Sąd w czasie rozprawy nie namawia małżonków do obudowy relacji. Jednym krokiem, jaki może w tym kierunku poczynić, to skierować strony do mediacji. Muszą jednak być ku temu wyraźne powody (szanse na odbudowę więzi) oraz zgoda rozwodzącej się pary.

Co jeszcze warto wiedzieć o rozprawie rozwodowej?

Rozprawa rozwodowa, bez względu na to, czy małżonkowie rozstają się w zgodzie czy nie, zawsze wiąże się z dużym stresem. Warto więc przygotować się na to, że udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania sądu może okazać się bardzo bolesne.

Aby rozwód przebiegł możliwie sprawnie, szczególnie w przypadku spraw z orzeczeniem o winie, warto zwrócić się po pomoc do doświadczonego adwokata lub radcy prawnego. Nie tylko skonstruuje on odpowiednią linię obrony, ale też realnie oceni, jakie są szanse na wygranie sprawy czy określi, na co powód lub pozwany mogą w danej sytuacji liczyć.

Aktualności