71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

W świecie biznesu walka o klienta często przybiera różne formy. Niestety, osoby prowadzące działalność nie zawsze zachowują się w tym względzie fair. Obowiązujące przepisy jasno mówią, że nie wszystkie zagrywki mające na celu zwiększyć dochody firmy są dozwolone. Właściciele różnego typu biznesów muszą chociażby wystrzegać się tzw. czynu nieuczciwej konkurencji. Co to takiego? Wyjaśniamy!

Podstawą prawidłowo działającego rynku w danej branży, a nawet całej gospodarki, jest tzw. zasada uczciwej konkurencji. W największym skrócie – polega ona na zachowaniu transparentności przy prowadzeniu biznesu przy jednoczesnym poszanowaniu dobrych obyczajów oraz interesów pozostałych uczestników obrotu gospodarczego. Złamaniem tej zasady jest tzw. czyn nieuczciwej konkurencji, który definiuje ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2022 r. poz. 1233 ze zm.).

Czyn nieuczciwej konkurencji – definicja

Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Tego rodzaju czynami są w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej, prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym oraz nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty za dostarczane towary lub wykonane usługi.

W kontekście powyższej definicji zawartej we wspomnianej już ustawie zasadne wydaje się wyjaśnić, czym są wymienione już kilkukrotnie „dobre obyczaje”. Za takowe można uznać pewne standardy wykształcone przez lata w toku rywalizacji rynkowej. Są to zatem przyjęte praktyki i sposoby konkurowania ze sobą za pomocą uwypuklania istotnych z punktu widzenia klienta cech danych produktów czy usług. Dobre obyczaje w kontekście uczciwej konkurencji mogą więc różnić się od siebie w różnych branżach. Będą też inne w zależności od tego, jakiego produktu czy usługi dotyczą.

Sprawdź także: Zakaz prowadzenia działalność gospodarczej – kto może go otrzymać?

Definicja czynu nieuczciwej konkurencji przedstawia przykłady pewnych niedozwolonych zachowań. Nie jest to jednak katalog zamknięty, tzn. nie wyczerpuje on wyliczenia wszystkich  niezgodnych z przepisami praktyk. Można więc w ten sposób zakwalifikować pewne działania, które nie zostały w ustawie ujęte wprost, ale ze względu na swój charakter idealnie wpasowują się w definicję takiego czynu.

Kary za nieuczciwą konkurencję 

Czyn nieuczciwej konkurencji obarczony jest ryzykiem poniesienia poważnych konsekwencji prawnych. Zgodnie z zapisami ustawy przewidziane są w takiej sytuacji sankcje cywilne oraz karne. Przedsiębiorca, który uważa, że działanie konkurencji było bezprawne i naruszyło bezpieczeństwo jego interesów, może żądać zaniechania niedozwolonych działań, usunięcia ich skutków, złożenia odpowiedniego oświadczenia, a także naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych czy wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści. Poszkodowany w takiej sprawie ma również możliwość żądania zasądzenia określonej kwoty pieniężnej, jaką nieuczciwy konkurent będzie musiał przeznaczyć na wskazany cel społeczny związany ze wspieraniem polskiej kultury lub ochroną dziedzictwa narodowego. Co ważne – sankcje cywilne nie są ścigane z urzędu. Jeśli więc przedsiębiorca dopuszczający się czynu nieuczciwej konkurencji ma ponieść takowe konsekwencje, poszkodowany musi wystąpić o to do sądu.

Jak jednak zostało wspomniane – prawo przewiduje również sankcje karne. Mowa tu konkretnie o karach grzywny a nawet pozbawienia wolności. Wymiar tych konsekwencji zależy od rodzaju niedozwolonego czynu. Najsurowiej karane jest organizowane systemu sprzedaży lawinowej lub kierowanie nim, za co grozi od sześciu miesięcy do nawet ośmiu lat pozbawienia wolności. Dla porównania – za ujawnienie lub wykorzystanie tajemnicy przedsiębiorstwa, która wyrządza poważną szkodę określonemu podmiotowi, kodeks karny przewiduje karę grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat dwóch.

Jak walczyć z nieuczciwą konkurencją?

Walka z podmiotami dopuszczającymi się czynów nieuczciwej konkurencji nie jest łatwa. Wymaga sporych pokładów cierpliwości, zgromadzenia odpowiedniego materiału dowodowego i wiedzy prawniczej. Co jednak ważne – poszkodowany przedsiębiorca nie pozostaje bezbronny. Polskie prawo daje mu możliwość skorzystania z szeregu rozwiązań, które będą w stanie uratować jego biznes. W takiej sytuacji jednak nieocenione jest wsparcie doświadczonego prawnika, który dokładnie zbada sprawę, rzetelnie oceni szanse na pociągnięcie konkurenta do odpowiedzialności prawnej, pomoże określić żądania i dopełnić wszystkich formalności przy składaniu pozwu.

Kompleksową pomoc prawną na tym gruncie oferuje nasza Kancelaria. Zapraszamy do kontaktu:

biuro@sobotajachira.pl

71 737 37 22

Kancelaria prawna Sobota Jachira – Radca prawny Wrocław

Zobacz także: Przekształcenie spółki – kiedy jest możliwe? Jak przebiega?

Aktualności