71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

ZUS przysłał Ci odmowę przyznania zasiłku, odszkodowania, renty lub nie ustalił właściwego Twoim zdaniem stopnia niepełnosprawności? A może chodzi o nieprawidłowe naliczanie składek ubezpieczeniowych? W tych sytuacjach i innych możesz skorzystać z przewidzianego przez prawo odwołania. Aby było skuteczne, musi spełnić wymogi formalne i mieć podstawy merytoryczne. O czym należy pamiętać, decydując się na odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych? Podpowiadamy!

Odwołanie od decyzji ZUS jest metodą na oficjalne wyrażenie swojego niezadowolenia z rozstrzygnięcia i sposobem na uzyskanie korzystnego rezultatu. Po otrzymaniu odwołania, ZUS może w całości uznać je za słuszne i zmienić bądź uchylić zaskarżoną decyzję. Wówczas sprawa kończy się korzystnym dla ubezpieczonego rezultatem, bez konieczności angażowania sądów.

W przeciwnym wypadku, ZUS przekazuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, co inicjuje właściwe postępowanie odwoławcze, . W czasie jego trwania dokładnie badane są wszelkie okoliczności sprawy, tzn. sąd sprawdza słuszność wnoszonych przez ubezpieczonego zarzutów. Jednocześnie okoliczności muszą być zbadane w sposób wszechstronny, co oznacza, że niezbędne jest ponowne rozpatrzenie sprawy co do meritum.

Odwołanie od decyzji ZUS – informacje wstępne

Podstawę prawną złożenia odwołania od decyzji ZUS stanowi art. 4779 Kodeksu postępowania cywilnego. Opisywane odwołanie sporządza się piśmiennie i kieruje do sądu okręgowego albo rejonowego, ale co istotne – za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który wydał decyzję. Istnieje również możliwość złożenia odwołania w sposób ustny do protokołu sporządzanego przez pracownika ZUS.

Odwołanie powinno zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie i zwięzłe uzasadnienie zarzutów i wniosków oraz podpis ubezpieczonego albo jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

Odwołanie od decyzji ZUS – terminy

Wniesienie odwołania powinno mieć miejsce w ciągu miesiąca od dnia odebrania decyzji lub orzeczenia od ZUS. Jeśli decyzja została doręczona ze zwrotnym poświadczeniem odbioru, wówczas termin miesiąca biegnie od daty wskazanej na tym właśnie potwierdzeniu. W przypadku dostarczenia decyzji ubezpieczonemu zwykłym listem, obowiązek wykazania, że odwołanie zostało złożone po terminie spoczywa na ZUS – z uwagi na trudności dowodowe, Zakład rzadko kwestionuje terminowość takiego odwołania.

Ponadto odwołanie można złożyć także w przypadku niewydania decyzji przez ZUS w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia wniosku o świadczenie lub inne roszczenia.

Sprawdź: Obowiązek naprawienia szkody – czym jest?

Jednocześnie należy wiedzieć, że analogiczne odwołanie nie przysługuje od decyzji przyznającej świadczenie w drodze wyjątku oraz od decyzji odmawiającej przyznania takiego świadczenia, a także od decyzji w sprawach o umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. W takich sytuacjach strona ma prawo wnieść wniosek do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ponowne rozpatrzenie na zasadach dotyczących decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra (stosuje się tu wówczas przepisy dotyczące odwołań od decyzji, określone w Kodeksie postępowania administracyjnego). ZUS może wówczas zweryfikować swoją pierwotną decyzję

Trzeba koniecznie pamiętać, by dochować przewidzianego w przepisach terminu na zaskarżenie decyzji. Jest to niezwykle ważne, gdyż przekroczenie tych granic czasowych skutkować będzie odrzuceniem odwołania przez sąd. Wyjątkowo sąd może przywrócić termin, gdy jego przekroczenie nie jest nadmierne i nastąpiło z przyczyn niezależnych od odwołującego się.

Odwołanie od decyzji ZUS – właściwość sądów

Jak zostało wspomniane – odwołanie od decyzji ZUS należy złożyć do właściwego sądu za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który wydał niekorzystne dla ubezpieczonego bądź płatnika postanowienie. Po otrzymaniu odwołania ZUS ma obowiązek niezwłocznie przesłać je do właściwego sądu

Sprawy związane z odwołaniem od decyzji ZUS rozpatrywane są przez sąd rejonowy lub okręgowy. Zgodnie z artykułem 4778 Kodeksu postępowania cywilnego do właściwości sądów okręgowych należą sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów rejonowych. Do tych ostatnich zalicza się sprawy o zasiłki chorobowe, wyrównawcze, opiekuńcze, macierzyńskie i pogrzebowe, o świadczenia rehabilitacyjne, o odszkodowania z  tytułu wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wypadku lub choroby zawodowej pozostającej w związku z czynną służbą wojskową albo służbą w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Celnej, a także o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Zobacz także: Podjęcie pracy na urlopie wychowawczym – czy jest możliwe?

Co powinno zawierać odwołanie od decyzji ZUS?

Poza oznaczeniem zaskarżonej decyzji odwołanie powinno zawierać pisemne przytoczenie zarzutów, kwestionujących prawidłowość rozstrzygnięcia ZUS. Ponadto warto w dokumencie zawrzeć uzasadnienie na poparcie swojego stanowiska. Odwołanie musi być podpisane przez stronę, która wnosi pismo.

Choć postępowanie przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych przewiduje pewne odformalizowanie procedur dla odwołujących się, warto zadbać o staranne uzasadnienie swojego stanowiska, gdyż zwiększy to szanse na przekonanie sądu do swoich racji.

Odwołanie od decyzji ZUS – pomoc prawna

Decydując się na odwołanie od decyzji ZUS, warto wziąć pod uwagę zgłoszenie się po profesjonalną poradę prawną. Kontakt z doświadczonym radcą prawnym lub adwokatem pozwoli na wstępie określić szanse na to, czy odwołanie od rozstrzygnięcia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ma w danej sytuacji szanse zakończyć się korzystnie dla ubezpieczonego. Ponadto przy wsparciu prawnika sprawi, że pismo sporządzone zostanie w sposób prawidłowy pod względem formalnym,, załączony zostanie niezbędny materiał dowodowy, a przedstawiona  argumentacja z większym prawdopodobieństwem przekona sąd do zmiany niekorzystnej decyzji ZUS.

Pomoc w takich i podobnych sprawach oferuje nasza Kancelaria. Zapraszamy do kontaktu

biuro@sobotajachira.pl

71 737 37 22

Kancelaria prawna Sobota Jachira – Radca prawny Wrocław

Aktualności