71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

W polskim prawie są trzy rodzaje „kasacji” – kasacja w postępowaniu karnym, skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym i postępowaniu administracyjnym. Dziś skupimy się na skardze do Naczelnego Sądu Administracyjnego (w skrócie NSA) jako mało znanym środku odwoławczym od wyroku lub postanowienia wydanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny na skutek wniesionej wcześniej skargi przez jedną ze stron. Kiedy i jak można złożyć skargę kasacyjną do NSA? Co konkretnie można zaskarżyć? O czym należy pamiętać?

Skarga kasacyjna do NSA jest dość specyficzną formą odwoławczą. Służy ona bowiem do kontroli wyroku lub postanowienia wydanego przez sąd administracyjny, a nie do dokonania kontroli decyzji administracyjnej.

Standardowo skarga kasacyjna do NSA stanowi ostatni etap prowadzenia postępowania administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego.

Kiedy można wnieść skargę kasacyjną do NSA?

Skarga kasacyjna do NSA przysługuje w każdym przypadku wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia, z wyłączeniem kilku wyjątkowych sytuacji. Mowa tu konkretnie o:

 • postanowieniu o odrzuceniu skargi do WSA wniesionej po upływie terminu do jej wniesienia,
 • postanowieniu o odrzuceniu skargi do WSA na skutek braku uzupełnienia braków formalnych w wyznaczonym terminie, pomimo wcześniejszego wezwania,
 • postanowieniu o odrzuceniu skargi do WSA z powodu istnienia stanu powagi rzeczy osądzonej,
 • postanowieniu o odrzuceniu skargi do WSA z powodu nieuiszczenia wpisu (opłaty sądowej) w wyznaczonym terminie, pomimo wcześniejszego wezwania,
 • postanowieniu o umorzeniu postępowania przed WSA w związku ze skutecznym cofnięciem skargi, śmiercią strony, bezprzedmiotowości dalszego prowadzenia postępowania z innych przyczyn.

Kto może wnieść skargę kasacyjną do NSA?

Wniesienie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje każdej ze stron danej sprawy. Oprócz tego z tego trybu może skorzystać prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Każdy z tych podmiotów ma prawo wnieść skargę kasacyjną po doręczeniu odpisu zaskarżanego orzeczenia z uzasadnieniem.

Sprawdź także: Odwołanie od decyzji ZUS – jak napisać? Co warto wiedzieć?

Skarga kasacyjna do NSA – terminy

Skargę kasacyjną do NSA należy złożyć w odpowiednim terminie. Przekroczenie określonego przez prawo okresu, w którym przysługuje danym podmiotom skorzystanie z tej formy odwołania, skutkować będzie odrzuceniem skargi. Tę należy wnieść do sądu, który wydał wyrok lub postanowienie, w terminie 30 dni od momentu doręczenia danej stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Zasada ta dotyczy nie tylko strony, ale również prokuratora oraz wyżej wymienionych rzeczników.

Jakie wymogi formalne musi spełnić skarga kasacyjna do NSA?

Skarga kasacyjna do NSA powinna spełniać pewne wymogi formalne. Przede wszystkim musi ona zawierać precyzyjne określenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie. Oprócz tego, zgodnie z art. 176 § 1 PPSA, skarga tego rodzaju powinna zawierać następujące elementy:

 • oznaczenie zaskarżonego orzeczenia ze wskazaniem czy jest ono zaskarżone w całości, czy w części,
 • przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie,
 • wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia lub zmiany,
 • wniosek o rozpoznanie na rozprawie lub oświadczenie o zrzeczeniu się rozprawy.

Powyższe wymogi dotyczą samej skargi kasacyjnej. Istnieją jeszcze dodatkowo wymogi dotyczące przekładanego w sądzie pisma procesowego. To powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika oraz dołączone niezbędne załączniki. Jeśli skargę wnosi pełnomocnik, należy do niej dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo.

Warto pamiętać, że zgodnie z art. 175 § 1 PPSA skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Ze względu na sam fakt stopnia skomplikowania poprawnego sporządzenia dokumentu, najbezpieczniej jego stworzenie jest zlecić wykwalifikowanym na tym gruncie specjalistom. Kompleksową pomoc we wniesieniu skargi kasacyjnej do NSA oferuje Kancelaria Prawna Sobota Jachira.

Zobacz także: Odwołanie się do sądu pracy – o czym należy pamiętać?

Skarga kasacyjna do NSA – co warto wiedzieć?

Skargę kasacyjną można oprzeć na następujących podstawach:

 • naruszeniu prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie,
 •  naruszeniu przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Warto pamiętać, że skarga sama z siebie nie wstrzymuje wykonania danej decyzji, chyba że strona skarżąca wyraźnie o to zawnioskuje. Zasada ogólna jest jednak taka, że wniesienie skargi nie doprowadza do zastopowania wykonania orzeczonego wyroku lub postanowienia.

Podkreślić należy, że skarga tego rodzaju nie ma na celu wymuszenia przez NSA ponownego rozstrzygnięcia sprawy w aspekcie faktów. To środek odwoławczy, który ma skontrolować to, czy NSA wydając daną decyzję, prawidłowo zastosowała obowiązujące prawo.

Wspomniane naruszenie przepisów postępowania może stanowić podstawę do uznania skargi, jeśli uchybienie miało istotny wpływ na wynik sprawy.

Jeśli NSA uwzględni skargę, uchyla zaskarżone orzeczenie w całości lub w części. Następnie przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania sądowi, który wydał zaskarżoną decyzję. Możliwe jest również uchylenie wyroku w części niezaskarżonej, jeśli dochodzi do tzw. nieważności postępowania. Ponadto, w przypadku gdy NSA uwzględniając skargę, uchyli zaskarżone orzeczenie i uzna, że istota sprawy jest dostatecznie wyjaśniona, wydaje wyrok reformatoryjny.

 Z kolei oddalenie skargi skutkuje uprawomocnieniem wyroku WSA.

Potrzebujesz profesjonalnej porady związanej ze skonstruowaniem i wniesieniem skargi kasacyjnej? Zgłoś się do nas!

Zapraszamy do kontaktu.

biuro@sobotajachira.pl

71 737 37 22

Kancelaria prawna Sobota Jachira – Radca prawny Wrocław

Aktualności