71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

Decydując się na dochodzenie roszczeń przed sądem warto rozważyć, czy wniesienie pozwu w konkretnej sprawie jest najbardziej optymalnym spośród dostępnych rozwiązań. Jedną z metod rozwiązania sporu jest ugoda, której treść będzie uwzględniała interesy obu stron sporu. Choć ugodę można zawrzeć poza sądem, to właśnie udział sądu przeważnie mobilizuje drugą stronę do podjęcia rozmów.  I choć ugoda może zakończyć także trwające postępowanie sądowe, to warto rozważyć także alternatywne podejście, takie jak odrębne postępowanie pojednawcze. Taka procedura pozwala ograniczyć koszty dochodzenia roszczeń i uniknąć długotrwałego procesu sądowego, przy jednoczesnym zasygnalizowaniu dłużnikowi, że sprawa traktowana jest przez wierzyciela poważnie, a brak porozumienia doprowadzi do wniesienia pozwu.  Podstawą skorzystania z ostatniego z przedstawionych rozwiązań jest złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej. Co to takiego? Wyjaśniamy!

W największym skrócie – zawezwanie do próby ugodowej jest pismem procesowym wnoszonym do sądu przez wierzyciela, w którym opisane zostają w sposób precyzyjny jego roszczenia. Inaczej rzecz ujmując – to swojego rodzaju wezwanie, w którym dana strona określa przedmiot sprawy i przedstawia propozycje jej polubownego rozwiązania.

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej nie jest formą pozwu. To dokument, który ma w zasadzie zapobiec temu, by takowy pozew został przez jedną ze stron złożony. Co ważne – nie wszystkie sprawy mogą zakończyć się ugodą. Sąd ma bowiem prawo odmówić takiego sposobu rozwiązania sprawy, jeśli uzna, że ugoda jest niezgodna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa.

Zobacz także: Klauzule abuzywne – co to? Dlaczego są niedozwolone?

Zasada swobody umów a ugodowe rozwiązanie sporu

Możliwość zawarcia ugody wynika z obowiązującej w Polsce zasady swobody umów. W związku z tym strony stosunków cywilnoprawnych chcące zawrzeć ugodę mają możliwość kształtować swoje roszczenia w sposób dość swobodny i odpowiedni dla siebie, oczywiście uwzględniając to, by warunki te były zgodne z obowiązującym prawem.

Zawezwanie do próby ugodowej – co powinno zawierać?

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej powinien odpowiadać wymogom formalnym dotyczącym wszystkich pism procesowych – powinien więc m.in. zawierać imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich adresy, oznaczenie rodzaju pisma oraz oznaczenie sądu, do którego jest kierowany. Tego rodzaju wniosek w swej treści powinien w pierwszej kolejności zwięźle przedstawić charakter sprawy. Chodzi o to, by w sposób wyczerpujący przedstawić sądowi oraz stronie przeciwnej charakter oraz przedmiot sporu, a także zakres postępowania pojednawczego.

Następnie ważne jest podanie swoich żądań – propozycji polubownego rozwiązania sporu. Co istotne – nie ma konieczności specjalnego argumentowania słuszności przedstawionych rozwiązań.

Jak zostało wspomniane – treść ugody w zawezwaniu musi być zgodna z obowiązującym prawem. Nie może w żaden sposób naruszać przyjętych zasad współżycia społecznego i nie może być próbą ominięcia przepisów. W innym przypadku sąd może nie zgodzić się na takie rozwiązanie sprawy.

Sprawdź: Rygor natychmiastowej wykonalności – co oznacza?

Zawezwanie do próby ugodowej – postępowanie

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej należy skierować do sądu rejonowego właściwego dla przeciwnika, niezależnie od przedmiotu sprawy. W przypadku braku podstaw do ustalenia właściwości sądu, można skierować takie wezwanie do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby osoby składającej wniosek o  zawezwanie do próby ugodowej.

Na dalszym etapie przeprowadzone zostaje postępowanie pojednawcze. Prowadzi je sąd w składzie jednego sędziego. Z posiedzenia ugodowego sporządza się protokół. Zawiera on informacje o tym, czy strony doszły do porozumienia i jeśli tak, to na jakich konkretnie warunkach.

Od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej w sprawach o prawa majątkowe, gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20 000 zł pobiera się opłatę stałą w kwocie 120 złotych, natomiast w przypadku, gdy wartość przedmiotu sporu przekracza 20 000 złotych – opłata wynosi 300 zł.

W sprawach o prawa niemajątkowe, od zawezwania do próby ugodowej pobiera się piątą część opłaty, jaka byłaby należna od pozwu w danej sprawie, jednak nie mniej niż 100 złotych. Wysokość opłaty od pozwu w sprawach o prawa niemajątkowe jest stała, niezależnie od wartości przedmiotu sporu, a w zależności od rodzaju sprawy jej wysokość reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Zawezwanie do próby ugodowej – pomoc prawna

W celu zagwarantowania sprawnego przebiegu postępowania pojednawczego zmierzającego do  zawarcia ugody cenna może być profesjonalna pomoc prawna. Już na samym początku konfliktu warto omówić różne możliwości jego zażegnania z doświadczonym prawnikiem. Ten nie tylko wskaże realne szanse na polubowne zakończenie sprawy, ale też rzetelnie oceni, czy ewentualna ugoda będzie dla danej strony opłacalna. Oprócz tego prawnik pomoże w prawidłowym sporządzeniu zawezwania do próby ugodowej i dopełnieniu wszelkich innych niezbędnych formalności.

Kompleksową pomoc prawną na tym gruncie oferuje nasza Kancelaria. Zapraszamy do kontaktu:

biuro@sobotajachira.pl

71 737 37 22

Kancelaria prawna Sobota Jachira – Radca prawny Wrocław

Aktualności