71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

W ostatnich dniach zauważyliśmy, że zmieniła się metodyka rozstrzygania przez sądy kwestii zawieszenia postępowania w zakresie roszczeń kredytobiorców o stwierdzenie nieważności umowy kredytu waloryzowanego (indeksowanego albo denominowanego) do waluty obcej.

Przed Sądem Najwyższym od 6 lutego 2024 r. toczy się sprawa, w której Sąd ma rozstrzygnąć istotne zagadnienie prawne dotyczące aktualnie toczących się postępowań sądowych przeciwko Getin Noble Bank S. A. Sprawie nadano już sygnaturę akt: III CZP 5/24. Sąd Najwyższy w tej sprawie odpowie na następujące pytanie:

Czy postępowanie sądowe z powództwa kredytobiorcy będącego konsumentem o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego z umowy kredytu waloryzowanego (indeksowanego albo denominowanego) do waluty obcej wytoczone przeciwko bankowi co do którego w toku postępowania ogłoszono upadłość jest sprawą: „o wierzytelność, która podlega zgłoszeniu do masy upadłości” w rozumieniu art. 145 ust.1 ustawy z 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe (Dz.U. 2022 poz.1520 ze zm.), a tym samym podlega zawieszeniu na podstawie art. 174 par. 1 pkt. 4 k.p.c., w związku z art. 144 ust.1 i art. 145 ust. 1 prawa upadłościowego do czasu rozpoznania zgłoszenia wierzytelności na liście wierzytelności lub odpowiednio odmowy uwzględnienia wierzytelności na liście i wyczerpania trybu określonego ustawą, czy też postępowanie to może być kontynuowane z udziałem syndyka masy upadłości bez oczekiwania na wyczerpanie trybu określonego w prawie upadłościowym?

W praktyce oznacza to, że Sąd Najwyższy wypowie się, czy postępowanie w zakresie ustalenia nieistnienia stosunku prawnego (stwierdzenia nieważności umowy) może toczyć się w dalszym ciągu czy musi oczekiwać na zakończenie działań syndyka.

Od rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego zależy dalszy los linii orzeczniczej, która zasadniczo jest w tym momencie korzystna dla kredytobiorców. Z naszej praktyki wynika bowiem, że przynajmniej w apelacji warszawskiej większość spraw naszych klientów przeciwko Getin Noble Bank S. A. została zawieszona jedynie w części dotyczącej żądania zwrotu rat kredytu, a toczy się dalej w zakresie ustalenia nieistnienia stosunku prawnego (stwierdzenia nieważności umowy kredytu). Co więcej, odnotowaliśmy już nawet kilka nieprawomocnych wyroków częściowych, w których sądy orzekały jedynie co do stwierdzenia nieważności umowy kredytu i to na korzyść kredytobiorców.

Zmiana metodyki rozstrzygania przez sądy kwestii zawieszenia postępowań przeciwko Getin Noble Bank S. A. opiera się w tej chwili na zawieszaniu postępowań w całości, w tym również tych już uprzednio podjętych, do momentu udzielenia przez Sąd Najwyższy odpowiedzi na wskazane powyżej pytanie. Niestety, nie jest pewne w jakim terminie Sąd Najwyższy rozstrzygnie przedstawione mu zagadnienie prawne. Z tego powodu z zasady trudne sprawy sądowe przeciwko Getin Noble Bank S. A. mogą napotkać obecnie dodatkowe przeszkody.

W razie pytań co do Państwa spraw zapraszamy do kontaktu pod adresem e–mail: status@sobotajachira.pl

Aktualności