71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

Separacja stanowi w pewnym stopniu alternatywę dla rozwodu. Jej orzeczenie przez sąd nie rozwiązuje związku małżeńskiego, ale doprowadza m.in. do ustania wspólności majątkowej. Co powinien zawierać prawidłowo skonstruowany pozew o separację? Jakie przesłanki muszą zaistnieć, by sąd mógł orzec o takiej formie rozstania małżonków?

Na separację decydują się głównie osoby, które nie mają pewności co do tego, czy rozwiązanie ich małżeństwa rzeczywiście jest konieczne. Zdarza się, że małżonkowie korzystający z tej formy rozstania widzą jeszcze jakieś szanse na poprawę relacji z partnerem. Separacja może okazać się swojego rodzaju środkiem naprawczym dla małżeństwa. Bywa także, że staje się wstępem do rozwodu. Część osób decyduje się na separację ze względu na fakt, że uzyskanie orzeczenia o separacji jest dużo łatwiejsze niż oficjalne rozwiązanie związku małżeńskiego.

Prawne skutki separacji

Jak zostało wspomniane – separacja nie rozwiązuje małżeństwa, ale doprowadza do ustania wspólności majątkowej. Jej orzeczenie nie zezwala na wejście w nowy związek małżeński. Ponadto warto podkreślić, że domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki trwa jeszcze przez kolejnych 300 dni od dnia orzeczenia separacji.

Przesłanki orzeczenia separacji

Choć uzyskanie orzeczenia o separacji jest z reguły łatwiejsze niż uzyskanie orzeczenia o rozwodzie, to i tak muszą zaistnieć pewnie przesłanki, na podstawie których sąd orzeknie o takiej formie rozstania małżonków. Przede wszystkim konieczne jest stwierdzenie o zupełnym (lecz nietrwałym) rozkładzie pożycia rozumianego jako całkowity zanik więzi psychicznej, fizycznej oraz gospodarczej pomiędzy małżonkami. Sąd nie zarządzi separacji, jeśli z tego powodu ucierpiałoby dobro wspólne np. małoletnich dzieci lub jeśli tego rodzaju rozstanie byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Orzeczenie separacji zasadniczo obliguje sąd do określenia, czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia. Możliwe jest wskazanie zarówno jednej osoby, jak i uznanie winy obojga współmałżonków. Zdarzają się sytuacje, w których sąd nie orzeka o winie rozkładu pożycia.

Pozew o separację – właściwość sądu

Aby sąd w ogóle zajął się sprawą dotyczącą separacji, należy wnieść poprawnie skonstruowany pozew. Ten składa  się w sądzie okręgowym, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania. Istotne przy tym jest, by we wspomnianym okręgu wciąż przebywał przynajmniej jeden ze współmałżonków. W innym przypadku pozew należy złożyć do sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego. Jeśli nie można ustalić, gdzie przebywa pozywany małżonek, wówczas sprawę kieruje się do sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania powoda.

Co powinien zawierać pozew o separację?

Pozew o separację powinien zawierać informację o stronach sprawy, tzn. kto jest powodem, a kto pozwanym. Osoby te muszą oczywiście być małżonkami. Konieczne jest zawarcie w pozwie adresów zamieszkania stron, ponieważ sąd dostarcza pozwanemu drogą pocztową odpis pozwu, a powodowi przekazuje informację o terminie rozprawy.

Ponadto, niezbędne jest wykazanie żądań, czyli określenie tego, czy separacja ma być orzeczona z czyjejś winy, wskazanie, kto ma sprawować opiekę nad małoletnimi dziećmi (jeśli małżonkowie takie posiadają) oraz o ewentualnych alimentach. Pozew powinien zawierać też wskazanie przyczyn wystąpienia o separację.

Pozew o separację – jakie dokumenty dołączyć?

Pozew o separację należy złożyć w dwóch egzemplarzach i załączyć do niego skrócony odpis aktu małżeństwa oraz skrócone odpisy aktów urodzenia wspólnych małoletnich dzieci.

Wniesienie pozwu o separację wiąże się z dokonaniem stałej opłaty w wysokości 600 złotych. Uiszcza się ją w formie znaków sądowych lub wpłacając na konto danego sądu.

Przygotowanie pozwu o separację warto skonsultować z doświadczonym prawnikiem. Jeśli potrzebują Państwo pomocy w tym zakresie, zapraszamy do kontaktu.

Aktualności