71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu wyrokiem z dnia 6 kwietnia 2023 r. zasądził od banku na rzecz naszego Klienta zwrot pełnej kwoty nieautoryzowanej transakcji płatniczej wraz z należnymi odsetkami za opóźnienie.

Klient padł ofiarą przestępców, którzy uzyskali dostęp do jego narzędzi autoryzacyjnych do aplikacji bankowej i wypłacili z jego konta kwotę ponad 28 tys. zł.

W przypadku nieautoryzowanej transakcji płatniczej obowiązkiem banku jest zwrócenie pełnej kwoty transakcji na konto poszkodowanego klienta najpóźniej dzień po otrzymaniu zgłoszenia o transakcji. Ewentualnie na dalszym etapie bank może przeprowadzić stosowne postępowanie wyjaśniające i po stwierdzeniu, że zachodzą okoliczności wyłączające jego odpowiedzialność (np. gdy klient rażąco naruszył swoje obowiązki w zakresie bezpiecznego użytkowania bankowości elektronicznej) – wezwać klienta do zapłaty niesłusznie zwróconych środków.

Ciężar udowodnienia, że dana transakcja była prawidłowo autoryzowana ciąży na banku. Jednak ten konsekwentnie odmawiał zwrotu pełnej kwoty, wskazując, że transakcja była prawidłowo uwierzytelniona w systemie bankowym i jednocześnie pomijając fakt, że pojęcie autoryzacji nie jest równoznaczne z prawidłowym uwierzytelnieniem (za pomocą narzędzia, które znalazło się w rękach przestępców bez winy klienta). Autoryzacja to uwierzytelnienie transakcji (np. wpisanie kodu w aplikacji bankowej) + zgoda klienta na jej wykonanie.

Wskazany wyrok jest również zgodny z wydaną w sprawie opinią Rzecznika Finansowego, który przychylił się do prezentowanego przez nas stanowiska. Wyrok nie jest prawomocny.

Sprawę z ramienia Kancelarii prowadziła adwokat Dominika Wilczyńska-Gaj.

Aktualności