71 737 37 22 biuro@sobotajachira.pl

Upadłość to specjalna procedura przewidziana przez polskie prawo dla m.in. spółek, które są niewypłacalne. Jej główny cel polega na zapewnieniu wierzycielom ochrony przed dokonywaniem przez dłużnika nieuzasadnionego uszczuplania majątku spółki. Dzięki temu istnieje możliwość spłacenia długów w możliwie największym stopniu przy jednoczesnym uniknięciu przez zarząd odpowiedzialności za doprowadzenie firmy do skrajnie niekorzystnego dla niej stanu.

Podstawą do ogłoszenia przez spółkę upadłości jest utrata przez nią zdolności do regulowania wszelkiego rodzaju zobowiązań finansowych. Zgodnie z art. 11 ust. 1a  ustawy Prawo upadłościowe domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Ponadto ważna jest też wielkość zgromadzonego przez tego rodzaju typ działalności długów. Aby mówić o niewypłacalności, wysokość zobowiązań finansowych powinna przekraczać wartość całego majątku spółki zgromadzonego przez ostatnie 24 miesiące.

Wszystkie powyższe przesłanki świadczące o niewypłacalności spółki są niezwykle istotne, gdyż to od nich zależeć będzie, czy sąd przychyli się do wniosku o ogłoszenie upadłości.

Jak złożyć wniosek o upadłość spółki?

Wniosek o upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może samodzielnie złożyć każdy z członków zarządu. Dokument ten powinien zawierać podstawowe informacje o firmie, której dotyczy upadłość. Mowa tu o nazwie spółki, jej numerze KRS, adresie siedziby oraz danych wszystkich reprezentantów (ewentualnie likwidatorów). Bardzo istotny element wniosku stanowi jego uzasadnienie. W dokumencie muszą znaleźć się wyjaśnienia, dlaczego spółka ma znaleźć się w stanie upadłości.

O tym, czy ostatecznie upadłość zostanie ogłoszona, decyduje właściwy spółce sąd. Ten bardzo dokładnie sprawdzi m.in. aktualną sytuację finansową przedsiębiorstwa. Aby cały proces przebiegł możliwie najszybciej, warto do wniosku dołączyć odpowiednie załączniki – m.in. wykaz majątku (wraz z szacunkową wyceną składników wchodzących w jego skład), bilans (sporządzony w ciągu ostatnich 30 dni przed dniem złożenia wniosku), spis wierzycieli oraz wykaz wszystkich wydanych przeciwko spółce tytułów  wykonawczych i egzekucyjnych.

Wniosek o upadłość spółki należy złożyć w terminie nieprzekraczającym 30 dni od momentu pojawienia się przesłanek świadczących o niewypłacalności.

Warto wiedzieć, że wniosek o ogłoszenie upadłości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (będącą jedną z najpopularniejszych form prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej) może złożyć kurator rejestrowy powołany na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym. Ponadto uprawniony do tego jest sam wierzyciel zadłużonej spółki.

Upadłość a odpowiedzialność zarządu spółki

Jeśli sąd przychyli się do złożonego wniosku i ogłosi upadłość spółki, rodzi to powstanie bardzo konkretnych następstw prawnych. W pierwszej kolejności do postępowania włącza się syndyk, który zajmuje się sprzedażą majątku i rozlicza się na podstawie zdobytych środków z wierzycielami. Syndyk ma też wgląd do całej dokumentacji spółki, sporządza jej bilans i samodzielnie informuje wierzycieli o ogłoszeniu upadłości danego przedsiębiorstwa.

Upadłość ma w teorii uchronić zarząd spółki przed pociągnięciem do odpowiedzialności za jej długi i bankructwo. W rzeczywistości, nawet przy oficjalnie ogłoszonej upadłości, członkowie mogą odpowiedzieć za nierentowną politykę firmy, o ile przyczynią się do zwiększenia zobowiązań spółki. Z tego względu bardzo istotne jest dopilnowanie terminu złożenia wniosku upadłościowego. Przekroczenie ostatecznej daty przedłożenia dokumentu będzie traktowane jako działanie na szkodę firmy.

Kiedy sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości?

Istnieje kilka przesłanek, które mogą zaważyć o tym, że sąd nie przychyli się do wniosku o uznanie upadłości. Zaliczyć do nich należy chociażby brak posiadanego przez spółkę majątku, majątek spółki nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na pokrycie kosztów postępowania, majątek spółki jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w taki sposób, że pozostały jej majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, okres niewypłacalności jest krótszy niż trzy miesiące, a wysokość zobowiązań nie przekracza wartości majątku z ostatnich dwóch lat funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Upadłość spółki – informacje dodatkowe

Postępowania upadłościowe kończy się na decyzję sądu. Spółka ulega likwidacji i zostaje wykreślona z KRS. Wniosek o to składa z kolei syndyk.

Składając wniosek o upadłość, należy uiścić określone przepisami prawa opłaty. Ich łączna wartość wynosi 6 882,99 zł.

W całym procesie upadłościowym spółki bardzo przydatne jest wsparcie doświadczonej Kancelarii prawnej. Pomoc ze strony wyspecjalizowanych w prawie gospodarczym prawników zdecydowanie usprawnia proces spłaty należności wierzycielom, poczynając od indywidualnej analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, poprzez prawidłowe skonstruowanie wniosku i rozwianie wszelkich wątpliwości związanych z przebiegiem postępowania upadłościowego.

Jeśli potrzebują Państwo takiego wsparcia ze strony naszej Kancelarii, zapraszamy do kontaktu.

Aktualności